З метою збереження генофонду проведено оцінку різноманіття підконтрольних популяцій за генами різних класів та встановлено чинники впливу на формування генетичної структури стад свиней в процесі їх промислового використання. Виконано оцінку свиней різного напряму продуктивності за рівнем хромосомної нестабільності.
Оцінено племінну цінність свиней з урахуванням результатів поліморфізму за найбільш перспективними в свинарстві генами QTL.

Проведено оцінку викидів парникових газів при виробництві яловичини від бугайців молочних порід у зимовий, весняний, літній та осінній сезони року в ДП ДГ ,,Гонтарівка” Вовчанського району Харківської області.

Проведений аналіз офіційних даних звітності підприємств малої виробничої потужності з річним виробництвом молока до 20 тис. ц, у тому числі господарств мережі НААН довів можливість використання окремих елементів технології  роботизованого доїння, раціональних технологічних рішень з утримання корів відповідно до рівня їх продуктивності та за можливості модульного нарощування виробничих потужностей. Визначено основний типорозмір підприємства такого типу – 100–150 корів за урахування використання елементів технології роботизованого доїння на основі якого розроблено пілотний проект молочно-товарної ферми.

Дослідження ґрунтуються на результатах визначення впливу систематичних фізичних навантажень на зміни гематологічних і біохімічних показників крові, маркерів оксидаційного стресу (дієнових кон’югатів, молекул середньої маси, ТБК-активних продуктів, оксидаційної модифікації білків), активності ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, вмісту церулоплазміну) та резистентності еритроцитів до гемолітичних чинників у спортивних коней, призначених для використання в класичних видах спорту (конкур, виїздка, триборство) в динаміці фізичних навантажень (у стані спокою та після тренування).

Розроблено вихідні вимоги, параметри, технічні та технологічні рішення ферми на 50 тварин як модульної ферми, що є основною ланкою у ланцюгу нарощування виробництва яловичини незалежно від умов та систем утримання тварин. На підставі цього для сільськогосподарських підприємств, які мають не менш ніж 100 корів, доопрацьовано технологію відгодівлі тварин з урахуванням необхідності реконструкції старої або будівництва нової ферми за використання приміщень або відкритих майданчиків

Проведено науково-господарський дослід в ДП ДГ ,,Гонтарівка” на ремонтних телицях української чорно-рябої молочної породи. Для досліду сформували дві групи ремонтних телиць віком 12 місяців аналогів за живою масою та фізіологічним станом, по 13 голів у кожній. Перша група була контрольна (прив’язне утримання), друга – дослідна (безприв’язне утримання).

Впродовж досліду телиці безприв’язного утримання за живою масою перевершували ровесниць, яких утримували прив’язно. Зокрема, жива маса тварин I групи за перший місяць досліду була меншою на 8,0 кг або 2,9 %, другий – на 12,0 кг або 3,6 % і третій – на 12,0 кг або 3,3 % проти ровесниць I групи.

За фактичними даними офіційної звітності сільськогосподарських підприємств Харківської області різної виробничої потужності проведено аналіз постійних і змінних витрат при виробництві молока. Досліджено 36 господарств, які за показником загального річного виробництва молока згруповані за потужністю – до 20 тис. ц (9 господарств), до 60 тис. ц (18 господарств), до 100 тис. ц (9 господарств).

З’ясовано величину і спрямованість кореляційних зв’язків між параметрами живої маси овець в різні вікові періоди. Установлено пряму залежність між живою масою у віці 20 діб та її мінливістю в подальший період онтогенезу: чим більшою була жива маса ягнят у віці 20 діб, тим краще вони росли в наступні вікові періоди. При тому що рівень зв’язку між параметрами живої маси баранців у більшості випадків мав додатні значення слабкої, середньої і високої сили, із коливанням коефіцієнтів кореляції в діапазоні від r=+0,282 до r= +0,967. Зокрема, між показниками живої маси у 20 діб та у віці 60, 90, 120, 150 і 180 діб відмічалися середні та високі вірогідні коефіцієнти кореляції, які перебували в межах від r=+0,348 до +0,847.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література