Титульний лист

Зміст

Актуальні питання розвитку технологій виробництва і забезпечення якості продукції скотарства в Україні (присвячено до 100-річчя від заснування НААН України)
Руденко Є. В., Трішин О. К., Помітун І. А., Подобед Л. І., Шкавро Н. М.

Lipid peroxidation in the heart and liver of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) upon disinfection by formalin
Tkachenko H., Grudniewska J.

Вікова динаміка якості м’яса молодняку кролів
Аксьонов Є. О., Вакуленко І. С.

Сучасний стан та перспективи розвитку м’ясного голубівництва в Україні (Оглядова)
Вінюков А. О., Вінюков О. О.

Перетравність поживних речовин силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго
Дроздова О. В., Дроздов С. Є., Василевський М. В., Єлецька Т. О., Халін С. Ф.

Санітарна обробка доїльно-молочного обладнання екологічно безпечними засобами Санімол Л та Санімол К
Жукорський О. М., Кривохижа Є. М.

Лінійна оцінка корів-первісток симентальської комбінованої породи за типом
Когут М. І., Каплінський В. В., Братюк В. М.

Біологічні показники сперми кнурів та їх вплив на кількість отриманих спермодоз
Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В., Стрижак Т. А., Череута Ю. В.

Технолого-економічне обґрунтування малого підприємства з виробництва молока і власною переробкою продукції
Марченко В. А., Гребень Л. Г.

Вдосконалення технологічного рішення для діагностичних досліджень у молочному скотарстві
Палій А. П.

Відтворювальна здатність сріблясто-чорних лисиць різних ліній
Петраш В. С., Корх І. В., Корх О. В.

Вплив пробіотичного препарату БК-Т на формування живої маси і приросту телят
Петренко С. В.

Оценка выбросов парниковых газов при подготовке органических отходов промышленного производства молока при беспривязном содержании крупного рогатого скота
Пискун В. И., Осипенко Т. Л., Сикун Н. В.

Особенности изменения кормления дойного стада при переходе от привязного к беспривязному содержанию
Подобед Л. И., Безалтычная Е. А.

Сезонна мінливість білкового складу молока корів української чорно-рябої молочної породи
Полєва І. О.

Біохімічні показники крові курчат-бройлерів за згодовування цинку у формі сульфату та змішанолігандного комплексу цинку
Редька А. І., Бомко В. С., Бабенко С. П., Чернявський О. О.

Селекційний індекс добового прибутку для оцінки племінних бугаїв молочних та молочно-мясних порід
Синицька О. О.

Ефективність схрещування української верхової породи коней
Ткачова І. В.

Відтворювальні якості та молочна продуктивність первісток за різних сезонів народження
Фадеєнко Я. Ю.

Генетичний потенціал продуктивності свиней порід уельс та ландрас за відгодівельними якостями
Церенюк О. М.

Фенотипова консолідація показників будови тіла двопородних свиноматок
Церенюк О. М., Череута Ю. В., Церенюк М. В.

Сучасний стан вивчення ДНК-поліморфізму генів міостатину та інсуліну у курей (Оглядова)
Шуліка Л. В.

Правила оформлення

  Редакційна політика журналу

  Мета журналу

  Завдання журналу

  Процедура рецензування та редакційна етика

  Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

  Договір про передачу авторських прав

  Редакційна колегія

  Реквізити для оплати статей

  Правила оформлення статей (завантажити)

  Вимоги до оформлення списку використаних джерел (завантажити)

  Поточний випуск

  Архів номерів

 Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН включений до нового переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, наказ № 747 від 13 липня 2015 г.).
  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21410-11210ПР від 25.06.2015 р.
  У науково-технічному бюлетені висвітлюються результати науково-дослідних робіт з різних напрямків сільськогосподарського виробництва. Призначений для вчених і фахівців сільського господарства.
  Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН включений в науковометричну базу даних - Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) (ліцензійний договір № 649-10 / 2013 від 23 жовтня 2013 р.). В архіві РІНЦ розміщені випуски НТБ, починаючи з 2010 р (№№ 102-112).

 Редакційна політика журналу

Засноване у 1932 р. фахове видання "Науково-технічний бюлетень» Інститут тваринництва НААН (далі – журнал) публікує ексклюзивні статті змішаними мовами (українською, російською та англійською), які раніше не були опубліковані, тим самим створює платформу для популяризації наукових знань та активізації творчих дискусій між представниками різних наукових шкіл в галузі агропромислового виробництва.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу – Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових досліджень в галузі тваринництва, яке, у свою чергу, сприяє розвитку галузевої науки та інтеграції вчених у міжнародний академічний простір. Редакція проводить активну роботу з включення видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз, із залучення провідних науковців-тваринників України та зарубіжжя до процедури рецензування статей авторів збірнику.

Мета журналу

Метою журналу є оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що забезпечує надалі їх координацію та актуалізацію. Видання орієнтовано на висвітлення широкого спектру проблем, пов’язаних з розвитком тваринницької галузі, сприяння координації наукової думки та взаємодію відомих вчених й молодих науковців.

Журнал "Науково-технічний бюлетень» публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали з питань технології виробництва продуктів тваринництва, годівлі, утримання, генетики, розведення, та відтворення тварин, забезпечення якості продуктів тваринництва.

Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів у зазначеній галузі знань.

Першоелементом архітектоніки журналу є розгорнуте резюме до кожної статті трьома мовами, що містить агрегований опис основних здобутків та конкретних результатів досліджень автора(ів), що висвітлюються у статті поданій до друку. Надалі, для забезпечення доступу світової наукової спільноти до розробок автора(ів) цей реферат разом з повним текстом надрукованої статті розміщується на веб-сторінці видання на сайті Інституту та надається до зовнішніх бібліографічних й реферативних баз даних. Редакцією журналу постійно ведеться робота з забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.

Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів. За зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів й розрахунків всю повноту відповідальності несе Автор.

Завдання журналу методологічного, практичного та дослідницького характеру, а саме:

• забезпечення продуктивного діалогу між науковцями;

• допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників агропромислового виробництва;

• оприлюднення результатів інноваційних фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку знання з проблем тваринництва, а також впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва продуктів тваринництва;

• вирішення завдань, орієнтованих на раціональне природокористування та підвищення якості продуктів тваринництва.

Процедура рецензування та редакційна етика

Етичні зобов’язання редакторів  

1.  Члени редакційної колегії, на чолі з головним редактором, несуть відповідальність за прийняття рішення щодо публікації наукової статті, яке ґрунтується на принципах достовірності та наукової значущості представленої на розгляд роботи.

3.  Редактори несуть відповідальність за дотримання вимог та рекомендацій у науковій статті.

4.  Редактори мають право радитися з рецензентами при прийнятті остаточного рішення щодо публікації наукової статті.

5.  Редакційна колегія без необхідності не повинна розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, інших наукових консультантів.

6.  Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну та будь-яку іншу належність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

7.  Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків передбачає, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента відповідного наукового напряму стосовно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю цього видання.

8.  За неопублікованими даними, отримані редколегією у представлених до розгляду рукописах, а також інформацією або ідеями, отримані в ході рецензування, зберігається конфіденційність.

9.  Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах установи.

10.  Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані будь-кому з членів редакційної колегії – фахівцю за профілем установи.

12.  Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої у журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення в наступному його номері, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

13.  Редакція журналу не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в наслідок публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.

Етичні зобов’язання авторів

1.  Надавати достовірні результати виконаної роботи, а також об’єктивне обговорення значущості дослідження.

3.  У авторів можуть бути запитані необроблені дані, що мають відношення до рукопису, для рецензування редакційною колегією.

4.  Автори повинні упевнитися, що представлена повністю оригінальна робота і в разі використання робіт, чи тверджень інших авторів повинні надавати відповідні бібліографічні посилання або витяги.

5.  Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення.

6.  Автор не повинен публікувати рукопис, у якому більша його частина присвячена одним і тим же дослідженням, більше, ніж в одному журналі як оригінальну публікацію. Подання одного і того ж рукопису одночасно більше, ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і є неприйнятним.

7.    Авторами публікації можуть виступати тільки особи, які внесли значний вклад у виконання дослідження.

10.  Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

11.  Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Етичні зобов’язання рецензентів

1.  Рецензування допомагає Редактору прийняти рішення про публікацію, а також може допомогти автору підвищити якість роботи.

2.  Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен повідомити про це.

3.  Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, пов’язаними з представленою роботою.

4.  Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

5.  Кожний рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Дану роботу не можна відкривати і обговорювати з будь-якими особами, які не мають на те певних повноважень. Вийнятком є випадки, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

8.  Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

9.  Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується.

10.  Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

11.  Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях або посиланнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем науки, сільськогосподарського виробництва та освітніх завдань.

  1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
  2. Стаття супроводжується офіційним направленням установи та договором про передачу авторських прав (заповнюється кожним автором/співавтором окремо з обов’язковим оригінальним підписом), який надсилається по електронній пошті або особисто надається автором до редакції. Без договорів рукопис не розглядається. Зразок можна завантажити тут. У разі відмови щодо опублікування статті договір автоматично втрачає силу.
  3. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  4. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних учених, а також спеціально запрошені статті оглядового характеру можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
  5. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом та залучають до рецензування за зверненням редакційної колегії.
  6. Рецензент протягом не більше як 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
  7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
  8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
  9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається відповідним рішенням на засіданні редакційної колегії.

Реквізити для оплати статей: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ОКПО 00497199, р/р 31255291104829, ІПН 004971920238, свідоцтво № 200059992. Призначення платежу "Послуги із розміщення статей в НТБ", одержувач – Інститут тваринництва НААН

Вартість 1 сторінки - 45 грн.

Поточний номер:

Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН № 120, 2018 р.

Архів номерів:

2018 р. № 119    
2017 р. № 118 № 117  
2016 р. № 116 № 115  
2015 р. № 114 № 113  
2014 р. № 112 № 111  
2013 р. № 110 № 109 (ч.1) № 109 (ч.2)
2012 р. № 108 № 107 № 106
2011 р. № 105 № 104  
2010 р. № 103 № 102  
2009 р. № 101 № 100 № 99
2008 р. № 98 № 97 № 96
2007 р. № 95    
2006 р. № 94 № 93 № 92
2005 р. № 91 № 90 № 89
2004 р. № 88 № 87 № 86
2003 р. № 85 № 84 № 83
2002 р. № 82 № 81  
2001 р. № 80    

 

Титульний лист

Зміст

Ф. І. Осташко – фундатор української сучасної біотехнології у тваринництві (спогади учня)
Безуглий М. Д.

Федір Іванович Осташко – життєвий шлях видатного вченого (Слово про вчителя)
Сушко О. Б.

Справа всього життя
Кунець В. В.

Hematological profile of english half-breed horses reared Pomeranian Region (Northern Poland)
Tkachenko H., Andriichuk A., Tkachova I.

In vitro antimicrobial screening of the ethanolic extract obtained from leaves of Ficus Platypoda (Miq.) A. Cunn. Ex miq. (Moraceae) against fish bacterial pathogens
Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Gryshko M. M., Kasiyan O., Terech-Majewska E., Honcharenko V., Prokopiv A.

Biomarkers of oxidative stress in the cardiac tissue of brown trout (Salmo Trutta M. Fario L.) after Chloramine-T disinfection
Tkachenko H., Grudniewska J.

Вплив монбельярдських бугаїв на селекційні показники української чорно-рябої молочної породи в умовах безприв'язного утримання
Адміна Н. Г.

Вплив способу утримання на продуктивні та етологічні показники бугайців при виробництві яловичини у молочному скотарстві
Білий В. П.

Оцінювання фітотоксичності мийно-дезінфікуючих засобів, які застосовують для санітарної обробки цистерн молоковозів
Жукорський О. М., Стравський Я. С., Кривохижа Є. М.

Ефективність використання гормональних препаратів для корекції відтворювальної функції у молочних корів
Кузебний С. В., Шарапа Г. С.

Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН України
Кунець В. В.

Наукові досягнення лабораторії відтворення свиней Інституту тваринництва НААН
Мартинюк І. М., Бєліков А. А.

Формування і розвиток маточних родин в новоолександрівській ваговозній породі
Павловський С. С., Ткачова І. В.

Вивчення можливості використання маркерного гену (w2) для отримання мічених за статтю порід шовковичного шовкопряда та з метою збереження генетичного фонду
Панченко О. М., Руденко Є. В., Суханов С. В., Злотін О. З.  

Морфологічний склад туш свиней за різного способу кастрації
Повод М. Г., Михалко О. Г., Шпетний М. Б., Жижка С. В., Кліндухова І. М., Нечмілов В.

Порівняльна характеристика амінокислотного складу молока з різними технологічними характеристиками
Полєва І. О., Долгая М. М., Калашніков В. О., Курепін О. О.

Прогнозована молочна продуктивність корів залежно від значення педигрі індексу бугаїв-батьків
Синицька О. О.

Вплив інтенсивності розвитку телиць на їх подальші господарськи корисні ознаки
Скляренко Ю. І.

Використання низькоінтенсивного лазерного опромінення як сучасного біотехнологічного методу підвищення відтворювальних якостей свиней
Стрижак Т. А., Бєліков А. А., Коробов А. М., Стрижак А. В.

Формування і розвиток маточних родин в Українській верховій породі
Ткачова І. В.

Морфометричні показники туш  свиней  залежно від генотипу та передзабійної живої маси
Храмкова О. М., Повод М. Г.

Вплив кратності штучного осіменіння свиноматок на їх відтворювальну здатність
Церенюк М. В.

Методологія визначення ефекту гетерозису в свинарстві
Церенюк О. М.

Особливості будови тіла двопорідних маток
Церенюк О. М., Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В.

Відтворювальна здатність кобил чистокровної верхової породи
Шахова Ю. Ю., Фурда І. В.

Аналіз поліморфізму гену інсуліну в популяції м'ясо-яєчних курей методом ПЛР-ПДРФ
Шуліка Л. В.

Метод визначення молочної продуктивності кобил
Юсюк Т. А.

 

Головний редактор – Руденко Є. В., Інститут тваринництва НААН, директор, доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН

Заступник головного редактора – Помітун І. А., Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор

Відповідальний секретар редколегії – Кунець В. В., Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник, канд. іст. наук, старший науковий співробітник

 Члени редакційної колегії:

Вакуленко І. С., Інститут тваринництва НААН, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Катеринич О. О., Державна дослідна станція птахівництва НААН, в. о. директора, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Корх І. В., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Кулібаба Р. О., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Михальченко С. А., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Піскун В. І., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Подобєд Л. І., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, доктор с.-г. наук, професор

Россоха В. І., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Сушко О. Б., Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ткачова І. В, Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Трішин О. К., Інститут тваринництва НААН, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Церенюк О. М., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, доктор. с.-г. наук, доцент

Цюпко В. В., Інститут тваринництва НААН, доктор біол. наук, професор

Шахова Ю. Ю., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Шкавро Н. М., Інститут тваринництва НААН, вчений секретар, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Шейко І. П., Науково-практичний центр НАН Білорусі з тваринництва, перший заст. генерального директора, доктор с.-г. наук, професор, академік НАН Білорусі, Заслужений діяч наук Республіки Білорусь (республіка Білорусь)

Eugeniusz Herbut, Instytut Zootechniki PIB, Doctor habilitowany, Profesor (республіка Польща)

Waldemar Korol, Instytut Zootechniki PIB, Kierownik Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie, Doctor habilitowany (республіка Польща)

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

Оголошується набір статей (до 01.04.19 р.) до чергового номеру НТБ № 121 (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)