Ближайшие защиты диссертаций.


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА

 проводить підготовку фахівців
в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю:

204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
(галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»)
.

Інститут тваринництва НААН отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 933 від «03» серпня 2016 р.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок як коштів Державного бюджету України (державне замовлення), так і коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Форма навчання для аспірантів – денна та заочна. Для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення.

Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки. До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заява на ім’я директора;
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою установи останнього місця роботи або навчання;
 3. Копія паспорта;
 4. Копія ідентифікаційного номеру;
 5. Копія диплому магістра (спеціаліста) з додатком (витяг із залікової відомості);
 6. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівнв С1-С2 (за наявності);
 7. Характеристика-рекомендація (за наявності);
 8. Копія трудової книжки (за наявності);
 9. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;

10.Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;

11.Швидкозшивач паперовий.

Оригінали паспорту та диплому про вищу освіту пред’являються вступниками особисто.

Адреса: м. Харків, вул. Тваринників 1-А

Інститут тваринництва НААН, кімн. № 30, вчений секретар Шкавро Наталя Миколаївна.

Телефон для довідок: 057-740-31-95, 050-7167336.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В АСПІРАНТУРУ В ІТ НААН


При Інституті тваринництва НААН працює спеціалізована вчена рада, яка була створена у 1971 році. У 2017 році спецрада пройшла переатестацію і згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1413 від 24.10.2017 р.) має право приймати до розгляду та проводити захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.02.01 – розведення та селекція тварин;

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Згідно з цим же рішенням робота спеціалізованої ради К 65.356.01 продовжена на три роки. Спеціалізована вчена рада забезпечує високий рівень вимог при попередньому розгляді і захисті дисертацій, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності і новизні, їх значенню для теорії і практики, орієнтує здобувача на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для потреб України. ,,Географія” здобувачів, які захистили на цій раді свої докторські та кандидатські дисертації, включає міста Житомир, Суми, Одесу, Полтаву, Дніпропетровськ і Луганськ. Робота спеціалізованої вченої ради регламентується нормативно-довідковою документацією та вимогами МОН України.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи ІТ НААН Помітун Іван Андрійович. Контактний телефон: (057) 740-32-37.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор ветеринарних наук, професор,  член-кореспондент НААН, директор Інституту тваринництва НААН Руденко Євген Володимирович. Контактний телефон: (057) 740-39-94.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекційно технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві ІТ НААН Корх Ігор Володимирович. Контактний телефон: (057) 740-33-03.

Склад спеціалізованої вченої ради представлений 9 докторами і 6 кандидатами наук за відповідними спеціальностями з провідних наукових установ, вищих навчальних закладів міст Харкова та Дніпропетровськ.


Склад спеціалізованої вченої ради

 • Спеціальність 06.02.01 - розведення та селекція тварин

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи

1 Помітун Іван Андрійович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
2 Вакуленко Іван Семенович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
3 Катеринич Олег Олександрович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Державна дослідна станція птахівництва
4 Криворучко Юрій Іванович к. с.-г. н., доцент, Харківська державна зооветеринарна академія
5 Платонова Наталія Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
6 Ткачева Ірина Володимирівна к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
7 Церенюк Олександр Миколайович

д. с.-г. н., доцент, Інститут тваринництва НААН

 • Спеціальність 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи
1 Руденко Євген Володимирович д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут тваринництва НААН
2 Корх Ігор Володимирович к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
3 Трішин Олексій Константинович д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут тваринництва НААН
4 Михальченко Степан Адамович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
5 Нагорний Сергій Анатолійович к. с.-г. н., доцент, Харківский національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
6 Паньків Любов Петрівна к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
7 Рябініна Олена Вікторівна к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Державна дослідна станція птахівництва
8 Шкурко Тетяна Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, професор,  Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ (Дібіров Р. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 28 лютого 2017 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Петруша Євген Захарович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корх Ігор Володимирович, Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

доктор сільськогосподарських наук, професор Чигринов Євген Іванович, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства освіти та науки України, завідувач кафедри інформаційних систем, проектування та технологій в тваринництві

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2016

ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ПРОЦЕС МОЛОКОВІДДАЧІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (Зволейко Д. В.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 24 травня 2016 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Піщан Станіслав Григорович, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України, декан біотехнологічного факультету;

доктор сільськогосподарських наук, профессор Прудніков Василь Григорович, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України, завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2015 год

 МОЛОЧНА ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КІЗ В УМОВАХ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ (Ладика Л. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 8 грудня 2015 р.

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кисельов Олександр Борисович, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Туринський Василь Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України, професор кафедри технології у птахівництві, свинарстві та вівчарстві

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Паньків Любов Петрівна, Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

 2014 год

Ефективність використання баранів олібс та тексель для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м’ясо-вовнової породи (Лесновська О. В.)

Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення відтворювальної здатності в конярстві (Платонова Н. П.)

 

2013 год

Поліпшення якісних показників сперми племінних бугаїв у процесі заготівлі, кріоконсервування і штучного осіменіння (Савельєва М. С.)

Селекційно-генетичні особливості міні-курей різного напряму продуктивності (Руда С. В.)

Біологічна повноцінність сперми кнурів за різних методів її отримання, розрідження, використання (Мартинюк І. М.)

Вплив селекційних прийомів на продуктивні та відтворювальні якості корів (телиць) породи шароле (Пастухова Т. А.)

Cелекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (Шевченко А.П.)

Вплив показників екстер’єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи (Адміна Н. Г.)

Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (Хватова М. А.)

Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Волгіна Н. В.)

 

2012 год

Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною (Корнієнко О. О.)

Обґрунтування технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців (Прусова Г. Л.)

Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи (Сичова О. О.)

 

2011 год

Особливості біологічного окиснення в печінці курей різного віку при збагаченні їх раціону вітамінами А і Е (Костюк І.О.)

Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці (Рябініна О. В.)

Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв’язним утриманням (Чехічин А.В.)

Селекційно-генетичні аспекти формування скотарства Північно-східного регіону України (Салогуб А.М.)

 

2010 год

Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молочної худоби різних порід в умовах Приазов’я (Кривич Т.В.)

Онтогенетичні закономірності морфофункціонального стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи (Онищенко О.С.)

Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереження курей несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників (Іщенко К. В.)

Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок (Кулібаба Р. О.)

Фізіологічні закономірності змін в яєчниках впродовж спонтанного статевого циклу і під час індукції статевої охоти у корів (телиць) (Шахова Ю. Ю.)

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН

(затверджено наказом НААН №115-к від 17 травня 2017 року терміном на три роки зі змінами від 06.04.2018 р., наказ НААН № 132-к)

1. РУДЕНКО Євген Володимирович – доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААН, директор Інституту тваринництва НААН, голова.

2. ПОМІТУН Іван Андрійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, заступник голови.

3. ШКАВРО Наталя Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, голова Профспілкової організації Інституту тваринництва НААН, секретар.

4. ВАСИЛЕВСЬКИЙ Микола Володимирович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оцінки якості кормів та продуктів тваринного походження.

5. ДРОЗДОВ Сергій Євгенович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

6. КУНЕЦЬ Вікторія Вячеславівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій.

7. КОРХ Ігор Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

8. КУЛІБАБА Світлана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії оцінки якості кормів та продуктів тваринного походження, голова Ради молодих вчених Інституту тваринництва НААН.

9. КУЛІБАБА Роман Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних та фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві.

10. МАРЧЕНКО Валерій Анатолійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки та маркетингу інновацій.

11. ПОДОБЄД Леонід Ілларіонович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

12. РОССОХА Володимир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики.

13. СУШКО Олексій Борисович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин.

14. ТКАЧОВА Ірина Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

15. ТРІШИН Олексій Костянтинович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій.

16. ЦЕРЕНЮК Олександр Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

17. ЮРЧЕНКО Сергій Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві.

Лаборатория коневодства, как Научный селекционный центр, является распорядителем государственных книг племенных коней украинской верховой и новоалександровской тяжеловозной пород, обеспечивает внедрение единственной организационной, селекционной и технологической стратегии в коннозаводстве.

 

 • Организован на базе лаборатории клеточного звероводства и кролиководства.

Для підтримки наукових досліджень молодих учених

На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

Оголошується набір статей (до 01.04.19 р.) до чергового номеру НТБ № 121 (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)