Russian English Ukrainian

Ближайшие защиты диссертаций.


 

 

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄ ВАС

ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю:

204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

(галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»).

 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок як коштів Державного бюджету України - за державним замовленням, так і коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 4 років. Аспірантам виплачується стипендія.


Список документів для вступу в аспірантуру:
• Заява на ім'я директора, підписана передбаченим науковим керівником;
• Особиста картка з фотографією (Форма П2 ДС);
• Копія паспорту, диплому та оригінал додатку до диплома про вищу освіту (витяг із залікової відомості);
• Копія ідентифікаційного коду;
• Медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-у;
• Копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
• Список опублікованих наукових праць і винаходів за фахом та копії 2-3-х з них (за наявності);
• Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
• Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів), або сертифікат знання іноземної мови рівня С1-С2;
• Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
• 3 конверти з марками, швидкозшивач.

 

 Документи приймаються з 01 червня по 01 вересня 2017 щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 за адресою:

Харків, 62404, п/в Кулиничі, Інститут тваринництва НААН, кімн. № 30.

Вступні іспити проводяться з 01 вересня по 15 вересня 2017 року.

 

Телефон для довідок: 057-740-31-95; 050-716-73-36 Шкавро Наталя Миколаївна.

  

Обсяги прийому до аспірантури при Інституті тваринництва НААН

за рахунок коштів Держзамовлення на 2017 рік:

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Всього

Денна

Вечірня

в т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

денна

вечірня

Аспірантура

20 – Аграрні науки та продовольство

204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

3

     3

0

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В АСПІРАНТУРУ В ІТ НААН


При институте животноводства НААН работает специализированный ученый совет, который был создан в 1971 году. В 2015 году спецсовет прошел переаттестацию и согласно решению Аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины (приказ № 261 от 06.03.2015 г.) имеет право принимать к рассмотрению и проведению защит диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальностям:

06.02.01 – разведение и селекция животных;

06.02.04 – технология производства продуктов животноводства.

Согласно этому же решению работа специализированного совета К65.356.01 продлена на два года.

Специализированный ученый совет обеспечивает высокий уровень требований при предварительном рассмотрении и защите диссертаций, дает квалифицированную оценку качества работ, актуальности и новизне, их значению для теории и практики, ориентирует соискателя на проведение научных исследований, которые имеют важное значение для нужд Украины. «География» соискателей, защитивших на нем свои докторские и кандидатские диссертации, включает города Житомир, Сумы, Одессу, Полтаву, Днепропетровск и Луганск.

Работа специализированного ученого совета регламентируется нормативно-справочной документацией и требованиями МОН Украины.

Председатель специализированного ученого совета доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент НААН, директор Института животноводства НААН Руденко Евгений Владимирович. Контактный телефон: (057) 740-39-94.

Заместитель председателя специализированного ученого совета – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заместитель директора по научной работе ИЖ НААН Помитун Иван Андреевич. Контактный телефон: (057) 740-32-37.

Ученый секретарь специализированного ученого совета – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научно-координационной работе ИЖ НААН Корх Игорь Владимирович. Контактный телефон: (057) 740-33-03.

Состав специализированного совета представлен 7 докторами и 8 кандидатами наук по соответствующим специальностям из ведущих научных учреждений и высших учебных заведений городов Харькова и Днепропетровска.

 


 

Состав специализированного ученого совета

  • Специальность 06.02.01 - разведение и селекция животных

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Научная степень,
ученое звание, место работы

1  Помитун Иван Андреевич д.с.-х.н., профессор, Институт животноводства НААН
2 Бугров Алексей Дмитриевич д.б.н., профессор, Институт животноводства НААН
3 Гуменный Владимир Дмитриевич д.с.-х.н., старший научный сотрудник,  ГУ Институт сельского хозяйства степной зоны НААН
4 Криворучко Юрий Иванович к.с.-х.н., доцент, Харьковская государственная зооветеринарная академия
5 Ткачева Ирина Владимировна к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН
6 Церенюк Александр Николаевич к.с.-х.н., доцент, Институт животноводства НААН
7

Шабля Владимир Петрович

д. с.-х. н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН

  • Специальность 06.02.04 - технология производства продуктов животноводства
№ п/п Фамилия, имя, отчество Научная степень,
ученое звание, место работы
1 Руденко Евгений Владимирович д. вет. н., профессор, член-корреспондент НААН, Институт животноводства НААН
2

Корх Игорь Владимирович

к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН
3 Косова Надежда Александровна к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН
4 Михальченко Степан Адамович д.с.-х.н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН
5 Нагорный Сергей Анатольевич к.с.-х.н., доцент, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко
6 Панькив Любовь Петровна к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Институт животноводства НААН
7 Прудников Василий Григорьевич

д.с.-х.н., профессор, Харьковская государственная зооветеринарная академия

8 Тришин Алексей Константинович

д.с.-х.н., профессор, академик НААН, Институт животноводства НААН

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ (Дібіров Р. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 28 лютого 2017 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Петруша Євген Захарович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корх Ігор Володимирович, Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

доктор сільськогосподарських наук, професор Чигринов Євген Іванович, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства освіти та науки України, завідувач кафедри інформаційних систем, проектування та технологій в тваринництві

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2016

ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ПРОЦЕС МОЛОКОВІДДАЧІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (Зволейко Д. В.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 24 травня 2016 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Піщан Станіслав Григорович, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України, декан біотехнологічного факультету;

доктор сільськогосподарських наук, профессор Прудніков Василь Григорович, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України, завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2015 год

 МОЛОЧНА ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КІЗ В УМОВАХ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ (Ладика Л. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 8 грудня 2015 р.

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кисельов Олександр Борисович, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Туринський Василь Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України, професор кафедри технології у птахівництві, свинарстві та вівчарстві

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Паньків Любов Петрівна, Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

 2014 год

Ефективність використання баранів олібс та тексель для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м’ясо-вовнової породи (Лесновська О. В.)

Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення відтворювальної здатності в конярстві (Платонова Н. П.)

 

2013 год

Поліпшення якісних показників сперми племінних бугаїв у процесі заготівлі, кріоконсервування і штучного осіменіння (Савельєва М. С.)

Селекційно-генетичні особливості міні-курей різного напряму продуктивності (Руда С. В.)

Біологічна повноцінність сперми кнурів за різних методів її отримання, розрідження, використання (Мартинюк І. М.)

Вплив селекційних прийомів на продуктивні та відтворювальні якості корів (телиць) породи шароле (Пастухова Т. А.)

Cелекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (Шевченко А.П.)

Вплив показників екстер’єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи (Адміна Н. Г.)

Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (Хватова М. А.)

Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Волгіна Н. В.)

 

2012 год

Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною (Корнієнко О. О.)

Обґрунтування технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців (Прусова Г. Л.)

Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи (Сичова О. О.)

 

2011 год

Особливості біологічного окиснення в печінці курей різного віку при збагаченні їх раціону вітамінами А і Е (Костюк І.О.)

Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці (Рябініна О. В.)

Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв’язним утриманням (Чехічин А.В.)

Селекційно-генетичні аспекти формування скотарства Північно-східного регіону України (Салогуб А.М.)

 

2010 год

Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молочної худоби різних порід в умовах Приазов’я (Кривич Т.В.)

Онтогенетичні закономірності морфофункціонального стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи (Онищенко О.С.)

Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереження курей несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників (Іщенко К. В.)

Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок (Кулібаба Р. О.)

Фізіологічні закономірності змін в яєчниках впродовж спонтанного статевого циклу і під час індукції статевої охоти у корів (телиць) (Шахова Ю. Ю.)

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН

(затверджено наказом НААН №115-к від 17 травня 2017 року терміном на три роки)

 

1. РУДЕНКО Євген Володимирович – доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААН, директор Інституту тваринництва НААН, голова.

2. ПОМІТУН Іван Андрійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, заступник голови.

3. ШКАВРО Наталя Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, голова Профспілкової організації Інституту тваринництва НААН, секретар.

4. ВАСИЛЕВСЬКИЙ Микола Володимирович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізіології та організації дослідів з тваринами.

5. ДОЛГАЯ Марина Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оцінки якості кормів та продуктів тваринного походження.

6. ДРОЗДОВ Сергій Євгенович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

7. КАНЦЕВИЧ Сергій Ігорович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, голова Ради молодих вчених Інституту тваринництва НААН.

8. КУЛІБАБА Роман Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних та фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві.

9. МАРЧЕНКО Валерій Анатолійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва.

10. МИХАЛЬЧЕНКО Степан Адамович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

11. ПАРАСОЧКА Інна Федорівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

12.РОССОХА Володимир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики.

13. СУШКО Олексій Борисович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин.

14. ТКАЧОВА Ірина Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії конярства.

15. ТРІШИН Олексій Костянтинович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва.

16. ЦЕРЕНЮК Олександр Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві.

17. ЮРЧЕНКО Сергій Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору технології виробництва м’ясної продукції.

Лаборатория коневодства, как Научный селекционный центр, является распорядителем государственных книг племенных коней украинской верховой и новоалександровской тяжеловозной пород, обеспечивает внедрение единственной организационной, селекционной и технологической стратегии в коннозаводстве.

 

  • Организован на базе лаборатории клеточного звероводства и кролиководства.

Для підтримки наукових досліджень молодих учених

На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Поиск по сайту

Объявления

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Полезные ссылки