ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2023, № 129

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / Last page

PHOTOPERIOD-DEPENDENT ALTERATIONS IN OXIDATIVELY MODIFIED PROTEINS IN THE PLASMA OF SHETLAND PONY MARES AND STALLIONS INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING / ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ФОТОПЕРІОДУ ЗМІНИ ВМІСТУ ОКИСНЮВАЛЬНО МОДИФІКОВАНИХ БІЛКІВ У ПЛАЗМІ КОБИЛ ТА ЖЕРЕБЦІВ ШЕТЛАНДСЬКИХ ПОНІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ВЕРХОВІЙ ЇЗДІ
Kurhaluk N., Tkachenko H., Tkachova I., Lukash O.

EFFECTS OF DIETARY YEAST Β-1.3/1.6-GLUCANS ON LIPID PEROXIDATION IN THE HEPATIC AND CARDIAC TISSUES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM), EUROPIAN WHITEFISH (COREGONUS LAVARETUS L.), AND GRAYLING (THYMALLUS THYMALLUS L.) / ВПЛИВ ДІЄТИЧНИХ Β-1,3/1,6-ГЛЮКАНІВ З ДРІЖДЖІВ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПЕЧІНЦІ І СЕРЦІ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM), ЄВРОПЕЙСЬКОГО СИГА (COREGONUS LAVARETUS L.) І ХАРІУСА (THYMALLUS THYMALLUS L.)
Tkachenko H., Kurhaluk N., Grudniewska J.

ANTIBACTERIAL EFFICACY OF LEAF EXTRACTS DERIVED FROM FICUS ELASTICA ROXB. EX HORNEM. (MORACEAE) AND ITS CULTIVARS AGAINST AEROMONAS SOBRIA STRAIN / АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ, ОТРИМАНИХ З FICUS ELASTICA ROXB. EX HORNEM. (MORACEAE) ТА ЙОГО КУЛЬТИВАРІВ ЩОДО ШТАМУ AEROMONAS SOBRIA
Tkachenko H., Kurhaluk N., Pękala-Safińska A., Buyun L., Honcharenko V., Prokopiv A.

ВПЛИВ ТИПУ БУДОВИ ТІЛА КОРІВ НА ЇХ НАДІЙ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА / THE EFFECT OF THE TYPE OF BODY BUILD OF COWS ON THEIR MILK OUTPUT AND MILK QUALITY
Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Помітун І. А., Філіпенко І. Д.

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ / THE PRODUCTIVITY OF DAIRY CATTLE UNDER DIFFERENT HOUSING AND FEEDING TECHNOLOGIES
Адміна Н. Г., Адмін О. Є., Осипенко Т. Л.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ D –СИСТЕМИ ГРУПИ КРОВІ У ЖЕРЕБЦІВ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ТА ТОРІЙСЬКОЇ ПОРІД / COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF GENETIC PARAMETERS OF D -SYSTEM BLOOD GROUP OF NOVOALEXANDROVSKAYA DRAFTER AND TORIAN BREEDS STALLIONS
Бровко О. В., Задерихіна О. А.

КОНТРОЛЬ КОНТАМІНАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ SUS SCROFA З ВИКОРИСТАННЯМ ГАПЛОЇДНИХ ДНК-МАРКЕРІВ / BIOLOGICAL SAMPLES CONTAMINATION CONTROL OF THE SUS SCROFA USING HAPLOID DNA MARKERS
Будаква Є. О., Почерняєв К. Ф., Почерняєв А. К.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ КРОВІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІТОБІОТИКУ / THE PRODUCTIVITY FORMATION AND FEATURES OF YOUNG RABBITS BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF A PHYTOBIOTIC
Корх О. В.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІРАМИ ТА МАСШТАБАМИ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ / STRATEGIC GUIDELINES FOR MANAGING THE SIZE AND SCALE OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL DAIRY ENTERPRISES
Красноруцький О. О., Смігунова О. В., Чигринов Є. І.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕНЕТИКО-ПОПУЛЯЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У ПОПУЛЯЦІЯХ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД / USING OF GENETIC-POPULATION STUDIES RESULTS FOR ASSESSMENT OF SELECTION WORK IN DAIRY CATTLE POPULATIONS
Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В., Сахацький М. І.

ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ТЕП-МІКС У ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЧОК / USE OF FEED ADDITIVE TEP-MIX IN THE FEEDING OF REPAIR HEIFERS
Маменко О. М., Седюк І. Є., Кравченко Ю. С., Прусова Г. Л., Петренко С. В.

ВПЛИВ ВІТАМІННО−ГОРМОНАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ РЕМОНТНИХ СВИНОК НА ЇХ РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ У РІЗНІ ПОРИ РОКУ / VITAMIN-HORMONAL STIMULATION INFLUENCE OF REPAIR PIGS ON THEIR REPRODUCTIVE INDICATORS AT DIFFERENT TIMES OF THE YEAR
Мартинюк І. М., Сушко О. Б., Стрижак Т. А.

ДІАГНОСТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВІРУСНИХ ХВОРОБ БДЖІЛ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СХЕМІ ЇХ УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ / DIAGNOSTIC MEASURES REGARDING VIRAL DISEASES OF BEES IN THEIR MODERN DOMESTIC TECHNOLOGICAL SCHEME KEEPING AND BREEDING
Маслій І. Г.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГІБРИДІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДУ (BOMBYX MORI L.) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПОРІД, МАРКОВАНИХ ЗА СТАТТЮ НА СТАДІЇ ГРЕНИ / ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SILKMOTH HYBRIDS (BOMBYX MORI L.) USING BREEDS MARKED AT THE EGG STAGE
Панченко О. М., Маркіна Т. Ю., Ісіченко Н. В.

ДИНАМІКА РУМІНАЦІЇ У ДІЙНИХ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ / DEPENDING OF RUMINATION DYNAMICS IN MILK COWS ON AGE IN LACTATION
Подобєд Л. І., Чигринов Є. І., Косов М. О. Безалтична О. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ ОВЕЦЬ ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ / SHEEP SELECTION EFFICIENCY OF THE PREKOS BREED (THE KHARKIV INTERNAL BREED TYPE) BY GROWTH INTENSITY
Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Помітун Л. І.

ВИВЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ КАПА-КАЗЕЇНУ У ПОПУЛЯЦІЇ ПОРОДИ ШАРОЛЕ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ / ASSESSING OF KAPPA-CASEIN POLYMORPHISM IN UKRAINIAN CHAROLAIS CATTLE AND ITS ASSOCIATIONS WITH PRODUCTIVITY TRAITS
Россоха В. I., Бойко О. А., Олійниченко Є. К.

ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ    / THE HEAT STRESS INFLUENCE REDUCTION ON MILK PRODUCTIVITY

Седюк І. Є., Золотарьов А. П., Прусова Г. Л., Подобед Л. І., Кравченко Ю. С., Єлецька Л. М., Золотарьова С. А.

ЗАХИСНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СПЕРМИ ТВАРИН: ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ І АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ (ОГЛЯДОВА) / PROTECTIVE ENVIRONMENTS FOR ANIMAL SPERM: EVOLUTION OF METHODS AND TOPICAL ASPECTS (REVIEW ARTICLE)
Сушко О. Б., Жегунов Г. Ф., Савельєва М. С., Єлецька Л. М., Мартинюк І. М.

СЕЛЕКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО СКЛАДУ НОВОСТВОРЮВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДНОЇ ГРУПИ КОНЕЙ / SELECTION ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE COMPOSITION OF THE NEWLY CREATED UKRAINIAN TROUT BREED GROUP OF HORSES
Ткачова І. В.

ДИНАМІКА ЗМІН ЖИВОЇ МАСИ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ ІЗ СУМІШІ КУКУРУДЗИ І СОРГО / DYNAMICS OF LIVE WEIGHT FORMATION AND GROWTH INTENSITY OF REPAIR HEIFERS USING SILAGE FROM A MIXTURE OF CORN AND SORGHUM
Трішин О. К., Дроздов С. Є., Дроздова О. В.

ОЦІНКА СВИНЕЙ ЗА ОЦІНОЧНИМИ ТА СЕЛЕКЦІЙНИМИ ІНДЕКСАМИ / SWINE`S RAITING BY EVALUATION AND SELECTION INDEXES
Ушакова С. В., Левченко М. В.

ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ У РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ / PROTEIN METABOLISM INDICATORS AND THEIR CORRELATION WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT INTENSITY OF FORMATION IN EARLY ONTOGENESIS
Халак В. І., Россоха В. І., Бордун О. М., Чегорка П. Т.

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література