2012 г  2013 г


 

 1. Артеменко О. Б. Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 „Біотехнологія” / О. Б. Артеменко. – Х., 2002. – 20 с.
 2. Белецкий Е. М. Морфофизиологические характеристики сперматозоидов индюков и их оплодотворяющая способность : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология человека и животных» / Е. М. Белецкий. – Л., 1989. – 17 с.
 3. Білецька Г. В. Вплив адгезивних факторів на збереження ембріонів курей при заморожуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / Г. В. Білецька. – Х., 1993. – 16 с.
 4. Білецька Я. О. Формування якості зефіру з використанням еламіну та ягідних пюре : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 „Товарознавство харчових продуктів” / Я. О. Білецька. – Х., 2012. – 20 с.
 5. Білянська О. В. Санітарно-гігієнічна та якісна оцінка тушок курей, вирощених у присадибних та фермерських господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 „Гігієна тварин та ветеринарна санітарія” / О. В. Білянська. – Л., 2012. – 20 с.
 6. Бондаренко Л. В. Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику протекто-актив при вирощування молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. вет. наук : спец. 16.00.06 „Гігієна тварин та ветеринарна санітарія” / Л. В. Бондаренко. – К., 2012. – 21 с.
 7. Василець О. С. Економічна ефективність вирощування помісного молодняку на яловичину в с.-г. підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / О. С. Василець. – Х., 2012. – 20 с.
 8. Казначєєва М. С. Проксидантно-антиоксидантна система у рослин при утриманні мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеняя канд.. біолю наук : спец. 03.00.04 „Біохімія” / М. С. Казначєєва. – Херсон, 2012. – 20 с.
 9. Капанский А. А. Применение биологических стимуляторов «Фекорд-2004С» и «Оксидат торфа» при выращивании и откорме товарного молодняка свиней : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормление с.-х. животных т технология кормов» / А. А. Капанский. – Гродно, 2012. – 22 с.
 10. Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. : спец. 06.02.04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / І. В. Коновалов. – Миколаїв, 2011. – 18 с.
 11. Кулинич С. М. Ураження копитець корів спричинені кератомікозами : автореф дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. „Ветеринарна хірургія” / С. М. Кулинич. – К., 2012. – 37 с.
 12. Кунець В. В. Еволюція наукової думки в галузі конярства на теренах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 „Історія науки й техніки” / В. В. Кунець. – К., 2012. – 24 с.
 13. Кучерявий В. П. Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / В. П. Кучерявий. – Л., 2012. – 44 с.
 14. Кушнір Р. О. Фармако-токсилогічне обґрунтування дії альфасорбу на організм птиці при Т-2 токсикозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. : спец. 16.00.04 „Ветеринарна фармакологія та токсикологія” / Р. О. Кушнір. – Л., 2012. – 20 с.
 15. Морозов В. І. Економічне обґрунтування системи кормозбиральних машин для с.-г. підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В. І. Морозов. – Луганськ, 2012. – 20 с.
 16. Наливайко Л. І. Нейсеріоз с.-г. птиці (епізоотологічнийй моніторинг, діагностика та заходи профілакттики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.03 „Ветеринарна мікробіологія та вірусологія” / Л. І. Наливайко. – Х., 2007. – 44 с.
 17. Рожковский А. В. Создание исходных для отбора селекционно-значимых форм в яичном птицеводстве и их биологические особенности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / А. В. Рожковский. – Ленинград, 1983. – 26 с.
 18. Рябініна О. В. Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук 6 спец. 06.02 04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / О. В. Рябініна. – Х., 2011. – 20 с.
 19. Сєвідова І. О. Економічна ефективність виробництва овочів у захищеному ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / І. О. Сєвідова. – Х., 2012. – 20 с.
 20. Суховуха С. М. Використання відходів олійного виробництва в годівлі молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / С. М. Суховуха. – 20 с.
 21. Тагіров М. Т. Одержання ін’єкованих химер птиці : автореф. дис. наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.23 „Біотехнологія” / М. Т. Тагіров. – Х., 1994. – 16 с.
 22. Труфанова В. А. Действие фузариотоксина Т-2 на с.-х. птицу и биоавтографический метод его определения в кормах : автореф. дис. на соискание ученой стемпени канд. биол. наук. : спец. 03.00.07 «Микробиолгия». – М., 1984. – 24 с.
 23. Чернишенко О. Я. Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах рослинних жиро протеїнових концентратів : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / О. Я. Чернишенко. – Л., 2012. – 20 с.
 24. Чуйко М. М. Формування якості макаронних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 „Товарознавство харчових продуктів” / М. М. Чуйко. – Х., 2012. – 20 с.
 25. Ясевін С. Є. Оцінка та удосконалення інтенсивної технології виробництва молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : спец. 06.02 04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / С. Є. Ясевін. – Миколаїв, 2011. – 20 с.

 2012 г.

1. Барабан Ю. О. Особливості функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної системи від рівня миш’яку в організмі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. „Фізіологія людини і тварин” / Ю. О. Барабан. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац.ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82824 б
2. Братишко Н. И. Биологическая доступность витаминов группы В из новых кормовых средств микробиологического синтеза для цыплят-бройлеров : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00. 04 «Биохимия» / Н. И. Братишко. – Боровск. 1987. – 23 с. – (ВНИИ физиологии, биохимии и питания с.-х. животных).
Шифр 82833 б
3. Величко И. М. Совершенствование способов сохранения качества спермы производителей при её консервировании : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук : спец. 16.807 «Акушерство и искусственное осеменение» / И. М. Величко. – Х., 1971. – 24 с. – (М-во сел. хоз-ва СССР. Харьк. зоовет. ин-т).
Шифр 82819 б
4. Капланец І. В. Вплив тиреоїдного статусу на температурну залежність функціональних показників скорочення м’яза білих щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / І. В. Капланец. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82838 б
5. Катеринич О. О. Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / О. О. Катеринич. – Х., 1998. – 16 с. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82828 б
6. Котик А. Н. Этиология, методы диагностики и меры профилактики фузариотоксикозов сельскохозяйственных птиц : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология и иммунология» / А. Н. Котик. – Борки, 1992. – 33 с. – (УААН. Ин-т птиц-ва).
Шифр 82829 б
7. Кулинич С. М. Ураження копитець у корів, спричинені кератоміцетами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.05 „Вет. хірургія” / С. М. Кулинич. – К., 2012. – 36 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82837 б
8. Кулібаба Р. О. Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / Р. О. Кулібаба. Х., 2010. – 19 с. – (НААН. Ін-т твар-ва).
Шифр82821 б
9. Мельник В. А. Переработка и использование отходов птицеводства в условиях птицеводческих хозяйств : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.02.02 «Кормление с.-х. животных и технология кормов»; 05.20.01 «Механизация с.-х. пр-ва» / В. А. Мельник. – Загорск, 1991. – 20 с. – (ВНИИ и технол. ин-т птиц-ва).
Шифр 82832 б
10. Мініна О. М. Використання адорантів та фізичних вправ для підвищення ефективності адаптаційних процесів у жінок різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / О. М. Мініна. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82835 б
11. Моргун Л. М. Кровоносні судини клоакальної сумки курей, гусей та качок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 „Патологія, онкологія і морфологія тварин” / О. Є. Петровський. – К., 2012. – 22 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82825 б
12. Палій А. П. Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 „Технологія вир-ва продуктів твар-ва” / А. П. Палій. – Херсон, 2012. – 20 с. – (М-во аграр. політики та продов-ва України. ДВНЗ „Херсон. держ. аграр. ун-т”).
Шифр 82830 б
13. Панькова С. М. Критерії і прийоми оцінки та добору яєчних курей для підвищення ефективності селекції у птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / С. М. Панькова. – Х., 2006. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр82822 б
14. Петровський О. Є. Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки свійських собаки, свині, бика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 „Патологія, онкологія і морфологія тварин” / О. Є. Петровський. – К., 2012. – 22 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82826 б
15. Рєзникова-Галашевич І. С. Генетична структура українських популяцій білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.15 „Генетика” / І. С. Рєзникова-Галашевич. – Чубинське, 2012. – 20 с. – (НААН. Ін-т розвед. і генет. тварин).
Шифр 82839 б
16. Скорохід А. В. Жирно кислотний склад кормів та інтенсивність процесів гідрогенізації їх полі ненасичених жирних кислот у рубці корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 „Біохімія” / А. В. Скорохід. – Л., 2012. – 16 с. – (НААН. Ін-т біології тварин).
Шифр 82836 б
17. Терещенко А. В. Сохранность сперматозоидов петухов в зависимости от условий криоконсервирования : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.22 «Криобиология» / А. В. Терещенко. – Х., 1988. – 16 с. – (АН УССР. Ин-т проблем криобилогии и криомедицины).
Шифр 82831 б
18. Хвостик В. П. Динаміка генетичної структури птиці при створенні нових та удосконаленні існуючих популяцій яєчних курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / В. П. Хвостик. – Х., 2004. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82820 б
19. Циновый А. В. Физиологические изменения состава молока коров в зависимости от возраста, периода лактации и при первичных нарушениях функции молочной железы : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология» / А. В. Циновый. – Белогород, 2003. – 25 с. – (Харьк. гос. зоовет акад.).
Шифр 82834 б
20. Черетаєв І. В. Особливості електричних потенціалів нейронів молюсків Helix albaescens Rossm. при дії еталонних і новосинтезованих саліцелатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / І. В. Черетаєв. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82827 б
21. Шоміна Н. В. Удосконалення технології інкубації яєць курей шляхом підвищення газо- та вологопроникності шкарлупи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 „Технологія вир-ва продуктів твар-ва” / Н. В. Шоміна. – Х., 2008. – 20 с. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82823 б


2013 г.

 1. Андрійчук В. О. Імунобіологічна перебудова в організмі тварин, щеплених проти некробактеріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / В. О. Андрійчук. – К., 2013. – 24 с.

  Шифр 82860б
 2. Гончарова О. В. Фізіологічне обґрунтування використання гумінових речовин при промисловому розведенні страусів в умовах степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / О. В. Гончарова. – Л., 2012. – 20 с.

  Шифр 82874б
 3. Данько І. О. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби та удосконалення оздоровчих проти лейкозних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / І. О. Данько. – К., 2013. – 20 с.

  Шифр 82875б
 4. Добрянська М. Л. Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / М. Л. Добрянська. – Чубинське, 2013. – 20 с.

  Шифр 82872б
 5. Журба В. І. Наукова-експериментальне обґрунтування ефективності застосування стовбурових клітин для відновлення патологічно зміненого суглобового хряща у тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / В. І. Журба. – К., 2013. – 22 с.

  Шифр 82856б
 6. Забродіна Л. П. Нейрофізіологічні механізми впливу електромагнітних полів наднизької частоти на функціональний стан мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Л. П. Забродіна. – Х., 2012. – 20 с.

  Шифр 82873б
 7. Кушнір І. М. Фармакотоксилогічна оцінка ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.04 «Вет. фармакологія та токсикологія» / І. М. Кушнір. – Л., 2013. – 39 с.

  Шифр 82868б
 8. Локес П. І. Патологія печінки та органів сечової системи у свійських собак і котів (клініко-біохімічний статус, патогенез, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / П. І. Локес. – К., 2013. – 44 с.

  Шифр 82876б
 9. Мачуський О. В. Удосконалення вакцин проти сибірки тварин та методів контролю їх якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. вет. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / О. В. Мачуський. – К., 2013. – 21 с.

  Шифр 82855б
 10. Михальченко С. А. Особенности и закономерности формирования мясной продуктивности бычков молочных и комбинированных пород : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора с.-х. наук : спец. 06.02.04 «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» / С. А. Михальченко. – Белгород, 2001. – 49 с.

  Шифр 82870б
 11. Пазич В. М. Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії прекрасної (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / В. М. Пазич. – Л., 2012. – 20 с.

  Шифр 82865б
 12. Піхтірьова А. В. Секретоутворююча функція молочної залози свиноматок залежно від типу вищої нервової діяльності та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / А. В. Піхтірьова. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82852б
 13. Сидір Н. П. Біохімічні показники крові та молока вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Н. П. Сидір. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82862б
 14. Синенко С. В. Фармакологічна дія гомеопатичних препаратів у дослідах на інтактних і хворих на катаральний гастроентерит поросятах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.04 «Вет. фармакологія та токсикологія» / С. В. Синенко. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82869б
 15. Синявіна Ю. В. Підвищення ефективності виробництва м’яса бройлерів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ю. В. Синявіна. – Х., 2013. – 20 с.

  Шифр 82857б, 82859б
 16. Смирнов И. В. Разработка теоретических основ и техники искусственного осеменения сельскохозяйственных животных : докл. (вместо автореф.), обобщ. опубл. науч. работы, представл. на соискание ученой степени доктора биол. наук / И. В. Смирнов. – К., 1964. – 48 с.

  Шифр 82864б
 17. Тибінка А. М. Структура, васкуляризація та іннервація кишечнику у курей з різною типологією автономних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / А. М. Тибінка. – К., 2013. – 38 с.

  Шифр 82854б, 82861б
 18. Тимчук С. С. Інтенсифікація виробництва молока і яловичини шляхом згодовування худобі нетрадиційних кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / С. С. Тимчук. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82871б
 19. Тітов Д. В. Патоморфологічні зміни в плодів великої рогатої худоби при інфекційному ринотрахеїті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / Д. В. Тітов. – К., 2013. – 20 с.

  Шифр 82867б
 20. Трокоз В. О. Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / В. О. Трокоз. – Л., 2013. – 48 с.

  Шифр 82853б
 21. Халін С. Ф. Технологічні прийоми підвищення продуктивності сіножатей на схилових землях лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» / С. Ф. Халін. – К., 2013. – 25 с

  Шифр 82858б
 22. Шаповалов С. О. Регуляція есенційними мікроелементами резистентності організму тварин до несприятливих факторів довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / С. О. Шаповалов. – Х., 2011. – 38 с.

  Шифр 82878б
 23. Шовкопляс А. Ш. Механізм забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А. Ш. Шовкопляс. – Луганськ, 2013. – 20 с.

  Шифр 82863б

 

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література