2012 р.   2013 р.


 1. Аграрний вісник Причорномор’я. С.-г. та біол. науки : зб .наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Одес. держ. аграр. ун-т. – О., 2011. – Вип. 58. – 234 с.
 2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2009. – Вып. 12, Ч. 2. – 532 с. – (2 экз.).
 3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2011. – Вып. 14, Ч. 1. – 368 с. – (2 экз.).
 4. Бюлетень Державної наукової с.-г. бібліотеки НААН. – К., 2011. – Вип. 1. – 228 с.
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2008. – Вип. 91. – 552 с.
 6. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2009. – Вип. 92. – 564 с.
 7. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2011. – Вип. 95. – 454 с.
 8. Вівчарство : міжвід. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-ва степ. р-нів „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 208 с.
 9. Вісник Степу : наук. зб. / НААН. Кіровоград. ін-т АПВ. – Ювіл. вип. – Кіровоград, 2011. – 228 с.
 10. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 11 (22). – 157 с. – (Сер. „Агрономія і біологія”).
 11. Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики України. – Х., 2011. – Вип. № 108 „Сучасні проблеми вдосконалення техн. систем і технологій у тваринництві”. – 354 с.
 12. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – 552 с.
 13. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2011. – – Вип. 19. – 584 с.
 14. Збірник наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 96. – 110 с. – (Сер. „Біол. науки”).
 15. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 1. – 240 с.
 16. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 2. – 386 с.
 17. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 68. – 191 с.
 18. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 69. – 248 с. – (2 экз.).
 19. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 70. – 248 с. – (2 экз.).
 20. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1 (7). – 269 с.
 21. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2 (8). – 239 с.
 22. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті : матеріали VI держ. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів (16–17 трав. 2007 р.) / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2007. – 98 с.
 23. Науковий вісник „Асканія-Нова” / Ін-т тварин-ва степових р-нів ім. М. Ф. Іванова „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 4. – 269 с.
 24. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 7 (83). – 142 с.
 25. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2009. – Луганськ, 2009. – № 2. – 294 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 26. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – № 12. – 376 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 27. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2010. – № 20. – 343 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 28. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 25. – 314 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 29. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 26. – 372 с. – (Сер. „Екон. науки”).
 30. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 31. – 283 с. – (Сер. „Вет. науки”).
 31. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 33. – 140 с. – (Сер. „с.-г. науки”).
 32. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України. – К. : Алефа, 2003. – Т. 2. – 352 с.
 33. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 1. – 364 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 34. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 2. – 324 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 35. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. I. – 216 с.
 36. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. II. – 212 с.
 37. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет .акад. – Х., 2003. – Вип. 11 (35), Ч. 2. Вет. науки. – 470 с.
 38. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2010. – Вип. 21, Ч. 1. С.-г. науки. – 308 с.
 39. Програма Дев’ятої між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю навч.-наук. ін-ту (ф-ту) техн. сервісу [„Інженер.-техн. забезп. інновац. технології сервісу машин”], (Харків, 24–25 берез. 2011 р.). – Х., 2011. – 28 с.
 40. Рекомендації щодо розробки технологічного процесу виробництва сої на богарних землях / НААН. Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля ; Ін-т землероб ; Селекц.-ген. ін-т 4 Ін-т земемлероб. під. р-ну. – Вінниця, 2012. – 16 с.
 41. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2010. – Вип. 44. – 224 с.
 42. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2011. – Вип. 45. – 348 с.
 43. С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т с.-г. мікробіології ; НАН. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – Чернігів : ЦНП, 2011. – Вип. 13. – 184 с.
 44. Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики України, Херсон держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2011. – Вип. 75, Ч. 2. – 411 с.
 45. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2009. – Вип. 1 (67). – 86 с.
 46. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (82). – 93 с.

2012 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2-х частях / Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.» – Горки : БСХА, 2012. –….
  Вип. 15, ч. 1. – 450 с.
  Шифр 109639
  Вип. 15, ч. 2. – 452 с.
  Шифр 109640
  2. Актуальные проблемы современного птицеводства : материалы ХІІ Укр. конф. по птиц-ву с междунар. участием (г. Алушта, 19-22 сен. 2011 г.) / Укр. отд-е. Всемир. науч. ассоц-и по птиц-ву. – Х, 2011.– 356 с.
  Шифр 109634, 109635
  3. Біологія тварин (наук.-теорет. журн.) / НААН. Ін-т біології тварин. – Л., 2012. – Т. 14, № 1 – 2. – 718 с.
  Шифр 109628
  4. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. ННЦ «Ін-т експеримен. і клініч. вет. медицини». – Х,, 2012. – Вип. 96. – 364 с.
  Шифр 109653
  5. Вівчарство : міжвідом. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 206 с.
  Шифр 109641
  6. Вісник Степу / Кіровоград. Ін-т АПВ, НААН. ЦНЗ АПВ Кіровоград. Області. – Кіровоград: КОД, 2012. – Ювіл. вип. до 100-річчя Кіровоград. ін-ту АПВ, Ч. 2 «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку» : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (31 трав. – 1 черв. 2012 р.). – 308 с.
  Шифыр 109651
  7. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. (Сер. «Твар-во»).
  Шифр 109650
  8. Науковий вісник «Асканія-Нова» : наук.-теорет. журн. / Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2012. – …
  Вип.5, ч. 1.– 308 с.
  Шифр 109644
  9. Вип.5, ч. 2.– 350с .
  Шифр 109645
  10. Науковий вісник Луган. нац. аграр. ун-ту / Мін аграр. політики України. Луган. Нац. аграр. ун-т. – Луганськ: Елтон-2, 2012. – № 34. – 404 с. (Сер. «Економ. науки»).
  Шифр 109629
  11. Науково-технічний бюллетень / НААН. Мін аграр. політики та прод-ва України. Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Л., 2012. –…
  Вип. 13, № 1 – 2. – 490 с.
  Шифр 109626
  12. Вип. 13, № 3 – 4. – 466 с.
  Шифр 109627
  13. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2010. – Вип. 52, ч. ІІ. – 216 с.
  Шифр 109631
  14. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. Темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2011. – …
  Вип. 53, ч. І. – 178 с.
  Шифр 109632
  Вип. 53, ч. ІІ. – 230 с.
  Шифр 109633
  15. Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тезисы Междунар. Науч.-практ. конф. (14 – 15 сент. 2011 г.) / Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2011. – …
  Ч. 1. – 260 с.
  Шифр 109636
  Ч. 2. – 426 с.
  Шифр 109637
  16. Птахівництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т птах-ва. – Х., 2012. – Вип. 68. – 484 с.
  Шифр 109623
  17. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики. – К., 2012. – Вип. 46. – 372 с.
  Шифр 109643
  18. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / НААН Беларуси. Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву», Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.». – Жодино-Горки, 2012. – 386 с.
  Шифр 109638

 2013 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2 ч. / М-во сел. хоз-ва и прод-ия Респ. Беларусь, Глав. упр. образования, науки и кадров, УО «БГСХА» – Горки, 2012. – Вып. 15. –
  Ч. 1. – 451 с.

  Шифр 109819
  Ч. 2. – 452 с.

  Шифр 109820
 2. Біологія тварин : наук.-теорет. журн. / НААН, Ін-т біології тварин. – Л., 2013. – Т. 15, № 1. – 175 с.

  Шифр 109913, 109867
 3. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2011. – № 1. – 204 с.

  Шифр 109814
 4. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2012. – № 2. – 204 с.

  Шифр 109815
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ННЦ   «Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини». – Х., 2012. – Вип. 96. – 366 с.

  Шифр 109813
 6. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2009. – Вип. 4 (51). – 287 с.

  Шифр 109852
 7. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52). – 150 с.

  Шифр 109854
 8. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52), т. 1. – 259 с.

  Шифр 109853
 9. Вісник аграрої науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 3 (55), т. 2, ч. 1. – 251 с.

  Шифр 109855
 10. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України. Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4 (57). – 286 с.

  Шифр 109856
 11. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – 242 с.

  Шифр 109847
 12. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 2 (59). – 226 с.

  Шифр 109849
 13. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (63), т. 3, ч. 1. – 145 с.

  Шифр 109850
 14. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (64), т. 3, ч. 2. – 173 с.

  Шифр 109851
 15. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 1 (65). – 146 с.

  Шифр 109846
 16. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 2 (66). – 195 с.

  Шифр 109848
 17. Вісник Житормирського національного аграрного університету : наук.-теорет. зб. – Житомир, 2010. – № 1 (26), т. 2. – 415 с. – (Сер. «Екон. науки»).

  Шифр 109798
 18. Вісник Степу : наук. зб. / НААН, Кіровогр. ін-т АПВ, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. – Кіровоград : Код, 2011. – Ювіл. вип. : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів [«Агропром. вир-во України – стан та перспективи розвитку»], (24 берез. 2011 р.). – 226 с.

  Шифр 109803
 19. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109812
 20. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 10 (20). – 170 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109809
 21. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 12 (21). – 151 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109811
 22. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2013. – Вип. 1 (22). – 150 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109810
 23. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Х., 2013. – Вип. № 132. – 501 с. – (Сер. «Техн. системи і технології твар-ва»).

  Шифр 109873
 24. Вісник Черкаського Інституту агропромислового виробництва : міжвід. тем. зб. наук. пр. / НААН, Черкас. ін-т АПВ. – Сміла, 2011. – Вип. 11. – 189 с.

  Шифр 109807
 25. Збірник наукових праць / М-во аграр. політики та прод-ва України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 20. – 536 с.

  Шифр 109799
 26. Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. / РУП            «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2012. – Т. 47, ч. 1. – 370 с.

  Шифр 109823
 27. Итоги научно-исследовательской работы за 1984 год / ВАСХНИЛ, ЮО, НИИЖ Лесостепи и Полесья. – Х., 1985. – 104 с.

  Шифр б/н
 28. Корми і кормовиробництво : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – Ввнниця, 2012. – Вип. 74. – 300 с.

  Шифр 109833
 29. Механізація, екологізація та конвартаці біосировини у твар-ві : зб. наук. пр. / УААН, Ін-т механізації твар-ва. – Запоріжжя, 2009. –            Вип. 1 (3, 4). – 340 с.

  Шифр 109808
 30. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продов-ва України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. –             Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – 212 с.

  Шифр 109800
 31. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 37. – 148 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109805
 32. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 40. – 265 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109806
 33. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац.. аграр.   ун-т. – Луганськ, 2013. – № 44. – 466 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109880
 34. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 159, ч. 4. – 284 с. – (Сер. «Педагогіка, психологія, філософія»).

  Шифр 109858
 35. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 1. – 364 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109859
 36. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 2. –324 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109868
 37. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – Вип. 172, ч. 4. – 175 с. – (Сер. «Вет. медицина, якість і безпека продукції твар-ва»).

  Шифр 109869
 38. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 60. – 172 с.

  Шифр 109802
 39. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 61. – 178 с.

  Шифр 109801
 40. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – Вип. 62. – 210 с.

  Шифр 109797
 41. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Горки, 4–6 окт. 2012 г.) / НАН Беларуси, РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву», УО «БГСХА». – Жодино–Горки, 2012. – 386 с.

  Шифр 109878
 42. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (77). – 70 с.

  Шифр 109804
 43. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6 (88). – 104 с.

  Шифр 109866

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література