Return to content

download
Title
Conten

Tsereniuk Aleksandr, dr. agr. sci., assoc. prof.,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-194-204

Keywords: pig breeding, genetic potential, productivity, generation, breeding

Abstract

The purpose of the research, the results of which are revealed in the article, was to develop methodological approaches for calculating the genetic potential of productivity in pig breeding. The research was carried out in a breeding facility for animal breeding FG "Shubske", Bogodukhiv district, Kharkiv region.

At the first stage, the productivity of the offspring (fattening qualities) of the UNI family saws of Welsh breed in the breeding facility for FG "Shubske", Bohodukhiv district, Kharkiv region was evaluated for two consecutive generations.

The results show that in general for all evaluated uteri, there was a reduction in the fattening period by 0.60 days with a reduction in feed consumption by 0.04 feed units. At the same time, the thickness of the fat on the estimated family at the level of two estimated generations there was a regression of 0.10 mm.

According to the obtained data, methodological approaches that are effective in direct indicators (reproducible qualities, slaughter qualities, etc.) turned out to be uninformative in inverse indicators, where it is desirable to reduce values (age of live weight, feed consumption, fat thickness, etc.). It is proposed to use the given formulas only for direct indicators, and for inverse indicators to use formulas for a slightly modified mathematical apparatus. Considering these features, a modified methodological approach to the calculation of this indicator by inverse indicators is proposed.

Using this methodological approach, the calculation of the genetic potential of productivity by fattening qualities was carried out and the degree of realization of the genetic potential of animal productivity was determined.

According to the results of the assessment of the genetic potential of productivity (according to the proposed methodological approach) of the fattening qualities of the offspring, the sow B19056 was was marked by the highest values of the genetic potential of productivity. Also, without considering the values of lifelong fat thickness in the offspring, for further breeding work, based on the assessment of the genetic potential of productivity, sows B19004 and G19308 can be used.

References

 1. Huzyev, I. V., Chyrkova, O. P., & Neumyvaka, V. M. (2008). Henetychnyy potentsial haluzi m'yasnoho skotarstva v Ukrayini. [Genetic potential of the meat industry in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn - Breeding and genetics of animals. Kyiv, 42, 34–49 [in Ukrainian].
 2. Gustavsson, I. (1991). From Giessen to Toulouse: 20 years in domestic animal cytogenetics. Genet Sel Evol, 23(1), 9–17 [in Ukrainian].
 3. Dzitsyuk, V. V. (2009). Vykorystannya tsytohenetychnykh metodiv u selektsiyi plidnykiv [The use of cytogenetic methods in the selection of broodstock].Kyiv : Agrarna nauka [in Ukrainian].
 4. Maslyuk, A. M. (2009). Henetychnyy potentsial reproduktyvnykh yakostey svynomatok ukrayinskoyi stepovoyi biloyi porody u rozrizi liniy ta rodyn [Genetic potential of reproductive qualities of sows of Ukrainian steppe white breed in terms of lines and families]. Naukovyi visnyk Askaniia-Nova – Scientific Bulletin Askania-Nova, 2, 139–144 [in Ukrainian].
 5. Hyrya, V. M., Voloshchuk, M. V., & Pohribna, N. M. (2012). Otsinka henetychnoho potentsialu knuriv-plidnykiv [Estimation of genetic potential of breeding boars]. Svynarstvo – Pig Breeding. Poltava, 61, 67–75 [in Ukrainian].
 6. Dudka, O. I., & Karvatska, I. M. (2019). Vykorystannya pryyomiv stabilizuyuchoho vidboru v henofondovykh stadakh svyney [The use of methods of stabilizing selection in the gene pool of pigs]. Naukovyi visnyk Askaniia-Nova – Scientific Bulletin Askania-Nova. Nova Kakhovka: PYEL, 12, 134–144. DOI: 10.33694/2617-0787-2019-1-12-134–144 [in Ukrainian].
 7. Khvatova, M. A. (2015). Selektsiya za kombinatsiynoyu zdatnistyu yak nadiynyy zasib pidvyshchennya henetychnoho potentsialu svyney [Selection by combination ability as a reliable means of increasing the genetic potential of pigs]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 113, 281–288 [in Ukrainian].
 8. Hladiy, M. V., Polupan YU. P., Kovtun S. I., & Boroday I. S. (2018). Naukova shkola akademika M.V. Zubtsya u rozvytku naukovykh osnov vitchyznyanoho tvarynnytstva [Scientific school of academician MV Zubets in the development of scientific bases of domestic animal husbandry].  Rozvedennia i henetyka tvaryn - Breeding and genetics of animals. Kyiv, 55, 6–13 [in Ukrainian].
 9. Kovalenko, V. P., & Nezhlukchenko, T. I. (2008). Metody otsinky henetychnoho potentsialu i kontrolyu selektsiynykh protsesiv u tvarynnytstvi [Methods of assessment of genetic potential and control of selection processes in animal husbandry]. Tavriiskyi naukovyi visnyk Taurian Scientific Bulletin.Kherson, 64, 143–149 [in Ukrainian].
 10. Basovskiy, N. Z.(1991). Otsenka geneticheskogo potentsiala molochnoy produktiv- nosti u krupnogo rogatogo skota [Shade of genetic potential of milk productivity in cattle]. Citologija i genetika Cytology and genetics,25(3), 57–61 [in Russian].
 11. Tsup, V. I., Yashchuk, T. S., & Tykhonova, B. YE. (2010). Henetychnyy potentsial molochnoyi produktyvnosti chervonoyi polskoyi porody [Genetic potential of milk productivity of red Polish breed]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva,3(72), 132–135 [in Ukrainian].
 12. Ilnytska, T. Ye., & Bondarenko, O. V. (2018). Otsinka zherebtsiv-plidnykiv za rezultatamy vystupiv yikh nashchadkiv u zmahannyakh z podannya pereshkod (konkuru). [Evaluation of breeding stallions based on the results of the performances of their offspring in the competition for the submission of obstacles (show jumping)]. Aktualni pytannia tekhnolohii produktsii tvarynnytstva Current issues of technology of livestock products Collection of articles on the results of the III All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (р. 27).Poltava, 27. [in Ukrainian].
 13. Slyusarenko, YU. L. (2019). Vplyv typu vyshchoyi nervovoyi diyal`nosti na robochu produktyvnist` ta rist koney. [Influence of the type of higher nervous activity on work productivity and growth of horses]. Podilskyi visnyk : silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika Podilian Bulletin : Agriculture, Engineering, Economics. Kamianets-Podilskyi, 1(30), 60–65. [in Ukrainian].
 14. Gorin, V. V. (1992). Povysheniye yeffektivnosti selektsionnogo protsessa v svinovodstve na osnove razrabotki i ispol'zovaniya genetiko-populyatsionnykh metodov [Improving the efficiency of the selection process in pig breeding based on the development and use of genetic and population methods]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Sankt-Peterburg–Pushkin [in Russian].
 15. Tserenyuk, O. M. (2009). Vyznachennya efektu heterozysu [Determination of the effect of heterosis]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences. Kyiv, 138, 183–187 [in Ukrainian].
 16. Tserenyuk, O. M. (2009). Modyfikatsiya importnoho henetychnoho materialu v Ukrayini [Modification of imported genetic material in Ukraine]. Kharkiv, [in Ukrainian].
 17. Susol, R. L., & Onyshchenko A. O. (2016). Ukrayinska myasna poroda svyney: suchasnyy stan ta zakhody shchodo yiyi zberezhennya [Ukrainian meat breed of pigs: current state and measures for its preservation]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Seriia : Silskohospodarski naukyAgrarian Bulletin of the Black Sea region: a collection of scientific papers: agricultural sciences. Odesa,76(2), 86–90 [in Ukrainian].
 18. Voytenko, S. L., & Vyshnevskyy L. V. (2017). Inbrydynh v myrhorodskiy porodi svyney [Inbreeding in Myrhorod pig breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn - Breeding and genetics of animals. Kyiv, 54,208–215 [in Ukrainian].
 19. Zubets, M. V. (1993). Otsinka henetychnoho potentsialu plidnyka [Assessment of the genetic potential of the fetus]. Visnyk ahrarnoi nauky Bulletin of Agricultural Science, 8, 73–80 [in Ukrainian].
 20. Stryzhak, T. A., Tserenyuk, O. M., Hetya, A. A., Akimov, O. V., & Stryzhak, A. V. (2018). Henetychnyy potentsial ta stupin realizatsiyi vidtvoryuvalnykh yakostey svynomatok osnovnykh rodyn u porodakh landras i uelska [Genetic potential and degree of realization of reproductive qualities of sows of main families in Landrace and Welsh breeds]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria Agrarian Bulletin of the Black Sea region: a collection of scientific papers: agricultural sciences.  Mykolayiv, 2, 78–82 [in Ukrainian].
 21. Ibatullin, I. I., Zhukors`kyy, O. M. (Еds.) (2017). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi [Methodology and organization of scientific research in animal husbandry. Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].
 22. Plokhinskiy, N. A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov[Biometrics Guide for Livestock Specialists]. Moscow : Kolos [in Russian].
 23. Baranovs'kiy, D. I., Khokhlov, A. M., & Getmanets, O. M. (2017). Biometriya v MS Excel[Biometry in MS Excel]. Kharkív : FLP Brovin A. V. [in Russian].

 

 

Return to content

download
Title
Conten

Iryna Tkachova, Doctor of Agrarian Sciences, Senior Researcher
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine
Frolova A.,
State enterprise «Agency of animal identification and registration»

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-184-193

Keywords: horses, Orlov’s trotter breed, genealogical structure, reproductive composition, selection, population.

Abstract

The article presents the results of the genealogical analysis of Ukrainian population of horses Orlov’s trotter breed. The total number of the breed at the time of the survey was 653 horses, including 267 mares. The largest number of horses is in Zaporozhsky stud № 86 (29.6 % mares).

Analysis of the genealogical structure of the breed's reproductive composition showed the advantage of stallions of three lines: Barchuk (branch of the Zapad) (28.1 %), Pilot (18.8 %), and Voin (15.6 %). The mother composition mainly refers to the lines of Barchuk (branch of the Zapad) (30.7 %), Pion (22.1 %), Pilot (15.7 %).

The breeding stock of the Dubrovsky stud is represented mainly by mares of the Pion line (41.2 %), the Zaporozhsky stud – Barchuk line (a branch of the Zapad) (29.1 %), Ispolnitielnyi (22.8 %), and Pion (20.3 %). In Limarevsky stud, the majority of mares belong to the lines of Barchuk (branch of the Zapapad) (35.5 %), Pilot, Pion (25.8% each). Lozovsky stud is equipped with mares mainly of the Barchuk line (branch of the Zapad) (38.2 %), Pilot (23.5 %) and Vietier (20.6 %). The largest breeding reproducer of the «Kamyshanskoe» is equipped mainly with mares of the Barchuk line (branch of the Zapad) (51.2 %), Pion (22.0 %) and Pilot (17.1 %).

Analysis of the genealogical lines of the Ukrainian part of the population of the Orlov’s trotting breed showed that the most numerous is the Barchuk line with a more developed branch of the Zapad, which includes 28.1 % of stallions and 30.7 % of mares. The breeding core of the line is concentrated in four studs for breeding Orlov’s trotting breed (basic farms), as well as in breeding reproducers and horse owners-individuals. The genealogical offshoot of the Zapad is represented by descendants of 9537 Benzol and 10173 Pozyv, in particular 9 stallions and 78 mares of reproductive age. The presence of repair young in genealogical lines suggests their further development. Most of the genealogical lines, except for the lines of Barchuk, Pilot and Voin, are under threat of extinction, as they are represented by three or less stallions and, without the allocation or acquisition of new producers, will lead to a narrowing of the genealogical structure of the breed, which will negatively affect the population as a whole.

References

1. Kozhevnykov, E. V. (1987). Yz ystoriiy otechestvennoho konevodstva [From the history of domestic horse breeding]. Konevodstvoykonniysport – Horse breeding and equestrian sport, 11, 30–31[in Russian].

2. Vytt, V. O. (1952). Yzystoryyrusskohokonnozavodstva. Sozdanienovyhporodloshadey na rubezhe XVIII-XIX st. [From the history of Russian horse breeding. Creation of new breeds of horses at the turn of the XVIII-XIX centuries]. Moscow : Selkhozyzdat [in Russian].

3. Rozhdestvenskaia, H. A. (2003). Orlovskiy rysak [Orlov’s trotter]. Moscow : Akvarium BUK [in Russian].

4. Hromova T. V., & Asanov, S. S. (2017). Otsenka vlyianyia proyskhozhdenyia na rabotosposobnost loshadeiy orlovskoy rysystoy porody [Assessment of the influence of origin on the performance of horses of the Orlov’s trotting breed]. Vestnik Altayskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversytetaBulletin of Altai State Agrarian University, 10 (156), 121–125 [in Russian].

5. Carmalt, J. L., Borg, H., Naslund, H., & Waldner, C. (2014). Racing performance of Swedish Standardbred trotting horses with proximal palmar/plantar first phalangeal (Birkeland) fragments compared to fragment free controls. Vet. J. 222, 43–47.

6. Hopka, B. M., Burenko, A. V., Shapoval, V. M. (2007). Zhvavist i skorospilist orlovskykh rysakiv [Speed and early speed of Orlov’s trotters]. Naukovyi visnyk NAU – Scientific Bulletin of the National Agrarian University. Kyiv, 114, 45–52 [in Ukrainian].

7. Korniienko, O. O. (2012). Otsinka stanu rysystoho kinnozavodstva Ukrainy [Assessment of the state of trotting horse breeding in Ukraine]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 106, 54–59 [in Ukrainian].

8. Tkachova, I. V., Rossokha, V. I., Tkachenko, O. O., Liutykh, S. V., Kovalova, T. O., Tur, H. M., Kovalova, T. M., Shkavro, N. M., Brovko, O. V., Hdanska, K. V.,& Zaderykhina, O. A. (2018). Selektsiino-henetychnyi monitorynh u koniarstvi [Breeding and genetic monitoring in horse breeding]. Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].

9. Tkachova, I. V. (2009). Suchasna liniina struktura orlovskoi rysystoi porody v Ukraini [Modern linear structure of the Orlov’s trotting breed in Ukraine]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAANThe Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 101, 127–138 [in Ukrainian].

10. Polozhennia z provedennia aprobatsii selektsiinykh dosiahnen u tvarynnytstvi [The legislative act of related to the testing of selection achievements in livestock](2012). Kyiv [in Ukrainian].

 

Return to content

download
Title
Conten

Tkachov A. V., graduate student,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine
Shahova Y. Y., Ph.D., Senior Researcher,
Lugansk National agrarian University

DOIhttps://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-176-183

Keywords: cows, heifers of different age, signs of sexual activity, time of the day.

Abstract

The article reveals the feasibility of organizing and conducting the selection of cows and heifers by sexual activity for artificial insemination day and night. Revealed for three months in females (n=717): in 600 signs of sexual activity in 0,70 %, 700-19,94 %; 800- 19,25 %; 900 – 9,21 %; from 1000-1200-14.78 %; from 1300-1400- 4.32 %; from 1500-1600-15.2 %; from 1700-1900 – 9,76 %; 2000-6,83 %. It was revealed that most animals had sexual activity in the morning (49.10 %).

In August, 213 heads were studied, of which the signs of sexual activity in 600 had 2.35 %; in 700-14.08 %; in 800 - 11.74 %; in 900 - 8.45; in 1000 decreased to 3.29 %, in 1400 - an increase to 11.74 %; in 1600 - 12.68 %; in 1800 - 13.15% and 2000 - 22.54 %. Round-the-clock monitoring revealed a state of libido, for a period of 0000-400 hours morning 25,00 %, 400-800 – 18,27 %, 800-1200 – 17,34 %, 1200-1600 – 20,19 %, 1600-2000 – 4,81 %, 2000-2400 - 14,42 %. Of the 104 cows identified in the hunt, 62.5 % showed sexual activity in the period from 2000 to 800, and only 37.5 % of cows in the hunt were detected during the working hours of the artificial insemination operator. Also, from 22 heifers, 40.9 % showed signs of sexual activity in the period from 2000 to 800, and 59.09 % showed signs of sexual activity during working hours. Therefore, given the acceleration of physiological processes in the warm season, there are prerequisites for reducing the efficiency of the operator.

In September (an hour later), it was revealed in females (n=270): in 700 - 18.89 %, in 800 - 21.85 %; before 900 there was a decrease to 1000 %; and by 1000 hours - a rapid increase to 27.04 %; by 1400, a decrease to 1.85 %; from 1600 to 2000 - 12.96, 7.04 and 0.37 %, respectively. In October, out of 234 animals in 700, 26.50 % of females showed signs of sexual activity, which is 7.60 more than in September and 12.42 % more than in August; in 800 - 23.08 %; in 900-8.97 %; in 1000, a slight increase to 11.11 % was observed, by 1400 - a decrease to 0.43 % (similar to the previous month); in 1600, 20.09 % were detected, in 1800 - 9.83 %.

So, during the daylight hours, cows and heifers show signs of sexual activity not evenly: the first wave of excitement begins with a sunrise and lasts 4-6 hours, the second begins at 1400-1600 and continues until sunset.

The data obtained indicate that it is advisable to identify cow’s sexual activity both during the day and at night. Such studies should be carried out depending on the time of year: the length of daylight and the temperature of the environment. The conducted research can serve as a basis for compiling the multiplicity of detection of cow’s sexual activity during the day and the mode of their detection libido during working shifts by artificial insemination operators, their assistants and other workers.

Referenсеs

1.  Bugrov, A. D. (2010). Kriopovrezhdeniya i kriozashchita spermiev bykov pri glubokom zamorazhivanii [Cryo-damage and cryoprotection of bull sperm during deep freezing]. Kharkiv : Institut of Animal Science NAAS [in Russian].

2.  Volkov, S.,  & Lotockij, V. (2012). Vyyavlenie optimal'nogo vremeni ohoty i prognozirovanie oplodovoryaemosti korov [Identification of optimal sexual activity time and prediction of cow fertilization]. Moloko i fermaMilk and farm, 4. Retrivied from : http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=76  [in Russian].

3. Kuzebnij, S. V. (2018). Efektyvnist riznykh metodiv vyiavlennia ta stymuliatsii statevoi okhoty u koriv [The effectiveness of different methods for the detection and stimulation of the estrus in cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyiv, 56, 120–129 [in Ukrainian].

4. Shahova, Y. Y., Shablya, V. P., & Tkachov, A. V. (2020). Efektyvnist pershoho osimeninnia pislia otelennia [Effectiveness of the first insemination after calving]. The 7th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (March 4-6, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 2020. P.1016 [in Ukrainian]. 

5. Sreenan, J., & Diskin M. (1996). Embryo mortality: the major cause of reproductive wastage in cattle. Book of Abst. of the 47th Ann. Meet, of the Eur. Ass. for Anim. Prod. Norway, 157.

6. Bondar', A. A. (1990). Іspol'zovanie pokazatelej povedeniya zhivotnyh dlya sovershenstvovaniya tekhnologii soderzhaniya molochnogo skota [Using animal behavior indicators to improve the technology of keeping dairy cattle]. Candidatesthesis. Kharkov [in Russian].

7. Nauk, A. V., Puzyna, G. I., & Bril', E. E. (1991). Soderzhanie gormonov i vosproizvoditel'naya sposobnost' korov vysokoj molochnoj produktivnostі [Hormone content and reproductive capacity of cows of high milk productivity]. Sel'skohozyajstvennaya biologiya – Agricultural biology, 4, 66 [in Russian].

8. Bugrov, A. D., Medvedovskij A. V., & Subbota A. V. (2005). Vyyavlenie korov i telok v ohote [Identification of cows and heifers in sexual activity]. Khar'kov : Institut of Animal Science NAAS [in Russian].

9.  Buhrov, O. D., Shakhova, Yu. Yu., Kryshtal, O. M. (2015). Vplyv intervalu mizh osimeninniamy na vidtvornu zdatnist koriv ta telyts [Influence of the interval between inseminations on the reproducibility of cows and heifers]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAANThe Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 113, 58-65 [in Ukrainian].

10. Shahova, Yu. Yu. (2015). Statevyi tsykl u koriv ta telyts. [Sexual cycle in cows and heifers]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny. Kharkiv, 30(1), 202-207 [in Ukrainian].

11. Burkat, V. P., Vlizlo, V. V., Kravtsiv, R. Y., & Shalovylo S. H. (2004). Dovidnyk z reproduktyvnoi biotekhnolohii velykoi rohatoi khudoby [Handbook of bovine reproductive biotechnology]. Lvіv [in Ukrainian].

 

Return to content

download
Title
Conten

Sobol Olga Mikhailovna, candidate of agricultural sciences, Associate Professor
https://orcid.org/0000-0001-7607-7758
Kherson State Agrarian University

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-166-175

Keywords: live weight, body mass indices, breeds, measurements, dogs, Central Asian Shepherd, housing.

Abstract

The article reflects the results of the studies on the Central Asian Shepherd dog breed. The dog assessment data on the main measurements, body indices, and certain characteristics of reproduction in various housing systems are considered. The objects of the research were adult dogs of the Central Asian Shepherd breed born in 2012 - 2017, 51 heads were kept by amateurs in Kherson city.

It was established that only 39.22 % of the total number was kept under apartment conditions, while the owners preferred males - their specific weight was from 58.06 % to 75 % of the total number. The vast majority (87.50 %) of the dogs, regardless of the conditions of housing, were never used in reproduction. The intensity of the use of the female dogs was associated with the conditions of housing – under of the aviary housing, at least once in their life they received offspring of 46.15 % of female dogs, under apartment housing – only 16.67 %. The average number of healthy puppies in the offspring was 8.29 heads. The speed of realization of the puppies was influenced by their gender. At the age of 4 to 8 weeks, 63.79 % of the young animals were sold, of which 73.33 % were males and only 53.57 % were females.

Regardless of the system of dog housing, pronounced sexual dimorphism was observed by the measurements (3.98 - 8.78 cm). Relative to the minimum size, the female dogs had an advantage at the level of 11.86 %, males - at 10.46 %. Thus, the female dogs were relatively larger than the males. The apartment housing did not affect the size of the dogs negatively. For most measurements, the advantage of the apartment kept dogs ranged from 2.09 to 5.54 %.

The live weight variability was greater than the measurements (variation coefficients ranged between 6.82 - 10.21 %), sexual dimorphism was quite pronounced – the males were 5.98 - 6.21 % heavier than the female dogs. As in the measurements, the female dogs had higher rates exceeding the minimum requirements for standard live weight than the males (31.75 % and 17.59 %). The apartment kept dogs had an advantage in live weight compared to the aviary kept dogs from 4.70 % to 5.73 %.

All dogs under study had a moderately stretched format, the value of the format index ranged from 102.67 to 106.44 units with the severity of sexual dimorphism at the level of 1.58 - 1.91 %. The aviary kept dogs had a longer format, the excess was from 1.74 % (female dogs) to 2.08 % (males), they had a lower density index than the dogs of the apartment housing (difference of 3.09 - 3.39 %). According to the mass index, there were no significant differences between the dogs, which were kept by the compared systems.

References

1. Shklyayev, A. N. (2014). Alabay – sredneaziatskaya ovcharka [Alabay - Central Asian Shepherd Dog]. Мoscow : Eksmo [in Russian].

2. Mychko, Ye. N. (2017) Sredneaziatskaya ovcharka. Standarty. Soderzhaniye. Razvedeniye. Profilaktika zabolevaniy [Central Asian Shepherd Dog. Standards Content. Breeding. Disease Prevention]. Мoscow : Akvarium Buk. Retrieved from : https://vashkinolog.com/porody/bolshie /alabaj/vyazka-ala.html [in Russian].

3. Yermakova, S. O. (2016) Sredneaziatskaya ovcharka [Central Asian Shepherd Dog]. Мoscow : Veche [in Russian].

4. Mazover, A. P. (1985) Okhotnychy sobaky [Hunting dogs]. Мoscow : Agropromizdat [in Russian].

5. Kotlyarova, M. S. Znacheniye promerov pri izuchenii otsenki sobaki [The value of measurements in the study of dog ratings]. Retrieved from : https://www.forumshiba.com/t900-topic [in Russian].

6. Mazover, A. P. (1994). Plemennoe delo v sluzhebnom sobakovodstve [The Pedigree work  in service dog breeding].Domodedovo : „VAP”. Retrieved from : https://bio.wikireading.ru/11142[in Russian].

7. Sobol O. M. (2018) Selektsiini oznaky sobak porody serednoaziatska vivcharka (SAV) v umovakh amatorskoho utrymannia [Selection features Central Asian Shepherd Dog breed dogs (CAS) under amateur retention]. Tavriiskyi naukovyi visnyk - Taurian Scientific Bulletin. Kherson : KhersSAU, 100(2), 195–203 [in Ukrainian].

8. Blokhin, G. I., Blokhina, T. V., Burova, G. A, Gladkikh, M. YU., Ivanov, A. A., Ovsishcher, B. R. (2013).Kinologiya[Cynology]. Sankt-Peterburg : Lan' [in Russian].

9. Belenkyi, V. A. & Mychko, Ye. N. (2001). Sredneaziatskaya ovcharka. Istoriya porody. Soderzhaniye. Vospitaniye. Profilaktika zabolevaniy. Razvedeniye [Central Asian Shepherd Dog. The history of the breed.keeping. training]. Мoscow : Akvarium [in Russian].

10. Krasnikov, A. S. (1957). Jekster'er loshadi [The exterior of the horse]. Moscow : Gosselkhozyzdat [in Russian].

 

Return to content

download
Title
Conten

Sikun M., Ph.D.,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-156-166

Keywords: technological features, design features, technological line, groups, microclimate, impact, indicators.

Abstract

It is known that pig farming is a traditional agricultural industry in Ukraine, which has a great potential. The main technological process at pig farms is the process of preparing and distributing animal feed. The success of the entire production depends on the perfection of these processes. Zoo-hygienic parameters of livestock buildings (speed, temperature and relative humidity, the level of harmful gases – ammonia and carbon dioxide, illumination) are important for ensuring the health and development of pig productivity. The influence of technological and design features of the preparation and distribution of feed in groups on the basic parameters of the microclimate in group stalls for pigs that will improve animal welfare. As these features, a technological line was developed, which made it possible to supply feed simultaneously to all three machines of the experimental group, in one working stroke. Wet feed into the buckets of the feed line was loaded based on its delivery in one pass of the distributor. Studies showed that 30 days after the start of the production test, the average air temperature in the pigsty was +24,13 °C and was the same for piglets of all experimental groups. The relative humidity in the machine where the control group № 1 was located was 1,3 % higher for the humidity in the machine tool of animals in the control group № 2 and   4,0 % higher than in the experimental group (these groups consumed wet food). 60 days after the start of the test, the air temperature was +22,07 °C for all experimental groups of animals. The relative humidity in the machine where the control group № 1 was (consumed dry food) was 4,0 % and 1,5 % higher than the same indicators in the animals of the experimental and control group № 2 (fed with wet food). The concentration of ammonia, carbon dioxide and air velocity in the machines for all experimental groups of animals was approximately the same and did not go beyond the permissible zoohygienic standards. The use of technology to ensure piglets receiving food and water from the developed facilities for the preparation and distribution of wet feed different consistency, compared with the control group № 1 and № 2, led to a decrease in the relative humidity in group stalls experimental group 4,0 % and 2,5 %, respectively.

References

 1. Susol, R. L., & Tkachenko, I. Ye. (2017). Henezys vidhodivelnykh ta m’iasnykh oznak molodniaku chervo- noi bilopoiasoi porody m’iasnykh svynei v umovakh pivdnia Ukrainy [Genesis of fattening and meat traits of young red-belted breed of meat pigs in the south of Ukraine]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria – Agrarian bulletin of the Black Sea littoral . Odessa, 84(1), 86–92 [in Ukranian].
 2. Tsereniuk, O. M. (2018). Henetychnyi potentsial produktyvnosti svynei porid uels ta landras za vidhodivelnymy yakostiamy [Genetic productivity potential of Welsh and Landrace pigs in terms of fattening qualities]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN -  Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, 120, 160–167 [in Ukranian].
 3. Ulianchenko, O. V., Makedonskyi, A. V., Babaiev, O. Yu., & Tsereniuk M. V. (2014). Osnovni napriamy vidrodzhennia svynarstva v lisostepovii zoni Ukrainy [The main directions of pig breeding revival in the forest-steppe zone of Ukraine]. Kharkiv : Smuhasta typohrafiia [in Ukranian].
 4. Kozyr, V., Khalak, V., & Povod, M. (2019). DNA-type results swine for MS4R-gene and its association with productivity. AgroLife Scientific Journal., V. 8(1), 128–133.
 5. Schook, L., Beattie, C., Beever, J., Donovan, S., Jamison, R., Zuckermann, F., Niemi, S., Rothschild, M., Rutherford, M., & Smith, D. (2005). Swine in biomedical research: creating the building blocks of animal models. Anim Biotechnol., V. 16(2), 183–90. DOI: 10.1080/10495390500265034
 6. Mysik, A. (2006). Razvitie otrasli svinovodstva v stranah mira [The development of the pig industry in the world. SvynovodstvoРig breeding., 1, 18–20 [in Russian].
 7. Kravchenko, O. O., & Holov, V. O. (2013). Porivnialna kharakterystyka sukhoho ta ridkoho sposobiv hodivli svynei [Comparative characteristics of dry and liquid methods of feeding pigs]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia – Ukrainian Black Sea region agrarian science. Mykolayiv, 4, 2(1), 117–120 [in Ukranian].
 8. Nechmilov, V. M., & Povod, M. H. (2018). Vidhodivelna produktyvnist svynei za riznykh terminiv doroshchuvannia ta vykorystannia sukhoho i ridkoho typiv hodivli [Vidhodivelna produktyvnist svynei za riznykh terminiv doroshchuvannia ta vykorystannia sukhoho i ridkoho typiv hodivli].  Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Tvarynnytstvo" – Bulletin of Sumy National Agrarian University. "Livestock" series. Sumy : SNAU, 7(35), 328–355  [in Ukranian].
 9. Vdovichenko, Yu. V., Nechmilov, V. M., & Povod, M. H. (2018). Produktyvnist porosiat za sukhoho, volohoho ta ridkoho typu hodivli na doroshchuvanni [Productivity of piglets in dry, wet and liquid type of feeding on rearing]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademiiBulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava : Tekhservis, 3, 106–109 [in Ukranian].
 10. Ivanov, V.O., & Voloshchuk, V. M. (2013). Biolohiia svynei – Biology of pigs. Poltava : Tekhservis, 195–198 [in Ukranian].
 11. Pond, U. Dzh., & Khaupt K. A. (1983). Byolohyia svyny [Pig biology]. Moscow : Kolos [in  Russian].
 12. Ivanov, V. O. & Voloshchuk, V. M. (2006). Suchasna tekhnolopia vyrobnytstva svynyny v Ukrainii ta perspektyvy yii udoskonalennia [Modern technology of pork production in Ukraine and prospects for its improvement]. Tavriiskyi naukovyi visnyk – Taurian Scientific Bulletin. Kherson, 43, 75–79 [in Ukrainian].
 13. Lipatnikov, V. F. & Stepanov, V. P. (2004). Sovershenstvovanie sposobov soderzhanija razlichnyh proizvodstvennyh grupp svinej  [Improving the methods of keeping various pig production groups]. Nauchnye trudy Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo i proektirovochno-tehnologicheskogo instituta mehanizacii zhivotnovodstvaScientific works of the All-Russian Scientific Research and Design Institute of Animal Husbandry Mechanization. Podol'sk, 14, 151–167 [in Russian].
 14. Rahmanov, A. I. (2003). Soderzhanie i kormlenie svinej [Keeping and feeding pigs]. Moscow : Akvarium [in Russian].
 15. Kozlovskij, V. G. (2000). Tehnologija promyshlennogo svinovodstva [Technology for industrial pig farming]. Moscow : Rossel'hozizdat [in Russian].
 16. Sikun, M. V. (2007). Doslidzhennia protsesu vydachi kormu kormorozdavalnoiu ustanovkoiu dlia fermerskykh hospodarstv [Research of the process of feed distribution by the feed distribution unit for farms]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka Newsletter of the Kharkiv National Technical University of the State Patronage of the Name of Peter Vasilenko. Kharkiv, 1(59), 350–354 [in Ukrainian].
 17. Piskun, V. I. & Sikun, M. V. (2011). Vyrobnycha otsinka tekhnolohii dlia pryhotuvannia ta rozdachi volohykh kormiv na svynofermakh [Production evaluation of technology for preparation and distribution of wet feed on pig farms]. Ahrarnyi visnyk Prychornomor’ia – Agrarian Bulletin of the Black Sea Coast. Odesa, 58, 61–64 [in Ukrainian].
 18. Sikun, M. V. (2014). Vplyv tekhnolohichnykh i konstruktyvnykh osoblyvostei pryhotuvannia ta rozdavannia kormiv na zootekhnichni pokaznyky vyroshchuvannia porosiat vikom vid odnoho do trokh misiatsiv u riznykh piddoslidnykh hrupakh [Influence of technological and design features of preparation and distribution of feed on zootechnical indicators of growing piglets aged from one to three months in different experimental groups]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet Collection of scientific works of the  Vinnytsia National Agrarian University. 2, 1(83), 59–64 [in Ukrainian].

Return to content

download
Title
Conten

Rossokha Vladimir, Ph.D., Senior Researcher
https://orcid.org/0000-0002-0978-9349
Oliinychenko Yelyzaveta, Ph.D.,
https://orcid.org/0000-0002-1000-0683
Boyko Yelena, Ph.D., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0003-3065-0461
Zaderikhina Elena
https://orcid.org/0000-0002-8907-4908
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-149-156

Keywords: marker selection, polymorphisms, RYR1, CTSF, CTSD, Ukrainian Meaty pig breed.

Abstract

Effective selection in pig breeding is not possible without involvement of new approaches which involve the assessment animal genotypes at the DNA level. The development of methods for determining the polymorphisms in candidate genes that are responsible for the manifestation of economic traits is the basis of modern marker selection technology (MAS). Currently, a number of DNA markers have been developed for use in the breeding of farm animals. In this case, the most informative were single nucleotide polymorphisms (SNPs) of genes. However, despite the significant amount of scientific research, the problem of development and implementation of DNA markers for breeds of Ukrainian selection remains relevant.

The results of SNPs study of RYR1, CTSF and CTSD genes by PCR-RFLP method are presented. The initial stage for implementing marker selection for single nucleotide polymorphisms is conducting genetic-population analysis in the studied population of Ukrainian Meaty pig breed. It was found that SNP RYR1 g. 1843 C>T was characterized by low polymorphism, the minor allele g. 1843 T met with a frequency of q = 0.05. SNP CTSD g. 70 G>A had a low level of representativeness, allele g. 70 A prevailed at a frequency of q = 0.92. It was found that SNP CTSF g. 22 G>C was characterized by a sufficient level of representativeness, both alleles were detected with a predominance of the allele frequency g. 22 G (q=0.80).

In the population of Ukrainian Meaty pig breed, there was a statistically confirmed deviation of genotype frequencies from SNP-balanced CTSF g. 22 G> C (χ2 = 28.125) and CTSD g. 70 G> A (χ2 = 26,518). In the future, SNPs of CTSF, CTSD genes can be used for associative studies to find a link between markers and signs of pig productivity and the introduction of marker-associated selection in the UM pig breed.

References

 1. Wakchaure, R. G., Subha, P., Praveen, K., Avinash, S., & Subhash, M. (2015). Marker Assisted Selection (MAS) in Animal Breeding: a review. Journal of Drug Metabolism and Toxicology,6, P. 1–4.
 2. Egbert, F. K., Bjarne, N., & Pieter, W. K. (2016). Genomic selection in commercial pig breeding. Animal Frontiers, 6(1), 15–22.
 3. de Oliveira, P. J., Facioni, S. L., Soares, M., Pires, V., & Barbosa, J. (2006). Associations of Leptin gene polymorphisms with production traits in pigs. Anim Breed Genet., 123(6), 37–83.
 4. Getmanceva, L. V., Tretyakova, O. L., & Radyuk, A. V. (2014). Vliyanie polimorfizma gena IGF–2 na otkormochnye i myasnye kachestva svinej [The influence of IGF-2 polymorphism on meat quality traits in pigs]. Sbornik nauchnyh trudov Severo–Kavkazskogo nauchno–issledovatelskogo instituta zhivotnovodstva – Collection of scientific papers of the North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry,1(3), 22–26 [in Russian].
 5. Hill, W. G. (2000). Maintenance of quantitative genetic variation in animal breeding programmes. Livestock Production Science, 63, 99–109.
 6. Ciepielewski, Z. M., Stojek, W., Borman, A., Myślińska, D., Pałczyńska, P., & Kamyczek, M. (2016). The effects of ryanodine receptor (RYR1) mutation on natural killer cell cytotoxicity, plasma cytokines and stress hormones during acute intermittent exercise in pigs. Res Vet Sci., 105, 77–86.
 7. Gladij, M. V. (2014). Metodologiya ocinki genotipu tvarin za molekulyarno – genetichnimi markerami u tvarinnictvi Ukrayini [The methodology of genotype animal evaluation]. Kyiv : Agrarna nauka [in Ukrainian].
 8. Balackij, V. N., Saenko, A. M., Pina, R. N., Buslik, T. V., & Gibolenko, E. S. (2015). Geneticheskaya differenciaciya porod svinej po desyati lokusam kolichestvennyh priznakov. Citologiya i genetikaCytology and Genetics, 5, 26–37 [in Ukrainian].
 9. Chao, Z, Wang, F, Deng, CY, Wei, LM, Sun, RP, Liu, HL, Liu, QW, & Zheng, XL (2012). Distribution and linkage disequilibrium analysis of polymorphisms of MC4R, LEP, H-FABP genes in the different populations of pigs, associated with economic traits in DIV2 line. Molecular biology reports,39(5), 6329–35.
 10. Akkari, L., Gocheva, V., Quick, M., Kester, J., Spencer, A., Garfall, A., Bowman, R., & Joyce, J. (2016). Combined deletion of cathepsin protease family members reveals compensatory mechanisms in cancer. Genes Dev., 30, 220–232.
 11. Brix, K., Dunkhorst, A., Mayer, K., Jordans, S. (2008). Cysteine cathepsins: Cellular roadmap to different Functions. Biochimie, 90 (2), 194 – 207.
 12. Russo, V., Davoli, R., Nanni, C. L., Fontanesi, L., Baiocco, C., Buttazzoni, L., Galli, S., & Virgili, R. (1998). Association of the CTSB, CTSF and CSTB genes with growth, carcass and meat quality traits in heavy pigs. Italian journal of Animal Science, 2, 67–69.
 13. Transcript : CTSD–201 (2020). E!Ensembl.  https://www.ensembl.org/Sus_scrofa/Transcript/Exons ?db=core;g=ENSSSCG00000040793;r=2:1188549-1197635;t=ENSSSCT00000052185.
 14. Birta, G. O., & Burgu, Yu. G. (2011). Ukrayinska m'yasna poroda [Ukrainian meat breed]. Tovaroznavstvo m'yasaCommodity of meat. Kyiv : Centr uchbovoyi literaturi.
 15. Walsh, P. S., Metzger, D. A., & Higuchi, R. (1991). Chelex 100 as a Medium for Extraction of DNA for PCR-Based Typing from Forensic Material. BioTechniques, 10, 506–509.
 16. Peakall, R., & Smouse, P. E. (2006). GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology Notes, 6, 288–295.
 17. PIC calculator [Electronic resource]. Retrieved from :  http://www.liv.ac.uk/~kempsj/pic.html (last access: 06.11.16). Title from the screen.

Hedrick

 

Return to content

download
Title
Conten

Pomitun Ivan, Doctor of Agricultural Sci., Professor
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600
Kosova Nadezhda, PhD, Senior Researcher
Korkh Igor, PhD, Senior Researcher
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X
Pankiv Lubov, PhD, Senior Researcher
Boyko Natalia, PhD,
Ryazanov Pavel,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine
Danilova T., PhD,
Mamchich V. V., student
Kharkiv State Zooveterinary Academy

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-137-148

Keywords: rams, breeding value, quality of descendants, estimation methods, growth rate, preservation, newness factor.

Abstract

The results of evaluating the breeding value of rams of different genotypes by a wide range of productivity indicators of their descendants are presented. Tribal rams of the Kharkov interbreed type of Prekos breed of 2-3 years of age, as well as crosses from the introductory crossing of Prekos sheep with the Romanov breed and Merinolandsheep, were evaluated. The resulting offspring were grown under the conditions of one production flock. The evaluation considered the indicators of the reproductive ability of ewes, sex and type of birth of the offspring, the safety of lambs from birth to 20 days of age, the dynamics of the average daily growth of daughters in the uterus and at the age of birth to 20 days and from 21 to 90 days, live weight indicators were considered, cutting and length of hair of daughters at the age of 14 months.

Studies have established that the average yield of lambs throughout the sample was 115.3 % per 100 ewes, with significant differences between the estimated producers - from 105.1 to 131.3 %. This indicator did not have a definite relationship with the genotype of the estimated sheep.

Among the offspring of all rams, males slightly prevail over females in the ratio of 1.09 to 1. This advantage is due to the large number of rams born among same-sex twins. Their part exceeded 28 %, while only 23.4 % turned out to be similar in type of birth.

By the sum of the ranks that were put to individual sheep for the indicators of the average daily growth of daughters at different periods of their growth, the best cross-breed sheep No. 1625 and No. 9953 are distinguished. On the whole, there is a fairly clear tendency for a positive relationship between the ranks for the growth rate in the embryonic period and the same indicator for posterity aged 21-90 days.

According to both the ranking and the probity-based evaluation results, ram No. 1625 (a created line based on crossing with the Romanov breed) is assigned to complex improvers. The rest topping ram out to be improvers of individual traits, and the producer of the breed Prekos No. 1823 was an improvement in production of wool and length of staple.  Ram No. 1960 turned out to be a complex deteriorator in the quality of offspring.

The descendants of rams No. 4464 and 9953, derived from the breed of Merino landscape, reliably (p≤0.01), by 18.6-20.8 % in terms of wool coefficients, are inferior to the daughters of ram No. 1823, breed Prekos, which is an unconditional evidence of the strengthening of their characters meat productivity over wool one.

References

1. Vdovychenko, Yu. V., Kudryk, N. A., & Polska, P. I. (2018). Metodolohiia otsinky pleminnoi tsinnosti tvaryn ta vyznachennia henetychnykh zmin v populiatsiiakh ovets riznykh napriamkiv produktyvnosti  pivdnia Ukrainy [Methodology for assessing the breeding value of animals and for determining genetic changes in sheep populations in different areas of southern Ukraine's productivity]. Nova Kakhovka : Pyel [in Ukrainian.]

2. Instruktsiia z bonituvannia ovets; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u vivcharstvi ta kozivnytstvi [Instruction for boning sheep; Instruction for keeping breeding records in sheep breeding and carnivores] (2003). Kyiv [in Ukrainian]

3. Herman, Y. Y., Herman, A. Y., & Sadikov, E. V. (2019). Otsenka proyzvodiashcheho sostava ovets polutonkorunnіkh porod po kompleksu selektsyonnіkh pryznakov [Evaluation of the production composition of sheep semifine-wool breeds by a complex of breeding traits] Naukovo-tekhnichnyibiuleten IT NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 121. 86–96. DOI 10.32900/2312-8402-2019-121-86-95 [in Russian].

4. Ferguson, M. B., Young, J. M., Kearney, G. A., Gardner, G. E., Robertson, I. R. D. & Thompson, A. N. (2010).The value of genetic fatness in Merino ewes differs with production system and environment. Animal Production Science,  50(12) 1011–1016. Retrived from : https://doi.org/10.1071/AN10130.

5. Huisman, A. E., Brown, D. J., Ball, A. J., & Graser, H.-U. (2008) Genetic parameters for bodyweight, wool, and disease resistance and reproduction traits in Merino sheep. 1. Description of traits, model comparison, variance components and their ratios. Australian Journal of Experimental Agriculture , 48(9), 1177–1185. Retrived from : https://doi.org/10.1071/EA08119.

6. Hocking Edward, J. E., Copping, K. J., & Thompson, A. N. (2011). Managing the nutrition of twin-bearing ewes during pregnancy using Lifetimewool recommendations increases production of twin lambs Animal Production Science, 51(9), 813–820. Retrived from : https://doi.org/10.1071/AN09158.

7. Brown, D. J., & Swan, A. A. (2015). Genetic importance of fat and eye muscle depth in Merino breeding programs. Animal Production Science, 56(4), 690–697. Retrived from : https://doi.org/10.1071/AN14645.

8. Afolayan, R. A., Fogarty, N. M., Gilmour, A. R., Ingham, V. M., Gaunt, G. M., & Cummins, L. J. (2008). Genetic correlations between reproduction of crossbred ewes and the growth and carcass performance of their progeny. Small Ruminant Research, 80(1–3), 73–79. Retrived from : https://doi.org/10.1016/j.smallrumres. 2008.10.001.

9. McLaren, A., Lambe, N. R., Morgan-Davies, C., & Mrode, R. (2014) Characterisation of terminal sire sheep farm systems, based on a range of environmental factors: a case study in the context of genotype by environment interactions using Charollais lambs. Published online by Cambridge University Press, 8, 6, 867–876. Retrived from : https://doi.org/10.1017/S175173111400072X.

10. Jenty, K. G., Brian, F. D., Hinch, G., Dobos, R., Refshauge, G., McCaskill, M., Ball, A., Behrendt, R., Gore, K., Savage, G., Harden, S., Hawking-Edwards, J., Hart, K., & J. van der Werf (2014). Reproductive performance in the Sheep CRC Information Core Nucleus artificial insemination across different sheep-production environments in Southern Australia. Animal Production Science, 54 (6), 715–726. Retrived from : https://doi.org/10.1071/AN11323.

11. Aleksandrov, B. V., Borkum, V. Z., Mashtak, Z. A. (1985). Prymenenye probyt-metoda dlia obrabotky rezultatov otsenky nasledstvennikh kachestv khriakov. [Application of the probit-method for processing the results of the evaluation of the hereditary qualities of herdboars] Voprosy selekcii i razvedenija v zhivotnovodstve: Sbornik nauchnyh trudovIssues of selection and breeding in animal husbandry: Collection of scientific papers. Moscow, 25–33 [in Russian].

12. Plokhynskyi, N. A. (1969). Rukovodstvo po byometryy dlia zootekhnykov [Biometrics Guide for Livestock Specialists]. Moscow : Kolos [in Russian]

 

Return to content

download
Title
Conten

Pelykh Viktor Hrihorovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Ushakova Svitlana Valeriivna, PhD
Kherson State Agricultural-Economics University

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-129-137

Keywords: selection limits, Pietrain, Duroc, selection index of reproductive ability, selection index of fattening traits, multibreed crossing, meat productivity.

Abstract

The aim of the article was to determine genetically and mathematically optimal target standards for pig selection for future generations. To determine minimal selection limits for pigs to obtain high productivity traits. We used common methods of evaluating the reproductive ability of sows, fattening and meat-fat qualities of progeny. Selection indexes were built by the method of standardized deviations according to M. V. Mykhailov. The target selection limits for animals were determined using the table of Le Roy. Selective-genetic parameters were determined by the main traits of reproductive ability, fattening and meat productivity of pigs. Selection indexes were estimated using the weighting coefficients of the traits for each group of pigs, used as a basis for minimal limits at different intensities of selection. The estimation of local progeny by selection indexes allowed ranging them depending on the level of productivity with the consideration of genotype. At 20 % selection, the minimal value of the reproductive ability index for the control group was 238.7 points. The minimal target threshold while selecting sires by the fattening traits of progeny within the 20 % selection was from 50.57 to 255.65 points for different groups. The minimal value of the index of fattening and meat traits was in the range from 270.05 to 606.94 points. The index estimation of pigs during the crossing allowed ranging them by the values of indexes. Minimal limits of selecting animals were determined and the selection of parental pairs with estimated productivity was optimized: in case of 20 % selection by multiple pregnancy with at least 11 animals, the area of loin eye – 30.5 – 44.5 sq.cm. It would be reasonable to select the animals, the productivity of progeny of which is above the determined limit, for further breeding from 238.70 to 606.94 points.

References

1.    Krupa, E., Žáková, E., & Krupová, Z. (2015). Evaluation of inbreeding and genetic variability of five pig breeds in Czech Republic. Asian-Australasian journal of Animal Sciences, 28(1), 25. DOI: 10.5713/ajas.14.0251.

2.    Abell, C. E., Fernando, R. L., Serenius, T. V., Rothschild, M. F., Gray, K. A., & Stalder, K. J. (2016). Genetic relationship between purebred and crossbred sow longevity. Journal of Animal Science and Biotechnology, 7(1), 51. DOI: 10.1186/s40104-016-0112-x.

3.    Alfonso, L. (2018). Impact of incorporating greenhouse gas emission intensities in selection indexes for sow productivity traits. Livestock science, 219, 57–61. DOI: 10.1016/j.livsci.2018.11.016.

4.    Ali, B. M., Bastiaansen, J. W., de Mey, Y., & Oude Lansink, A. G. (2019). Response to a selection index including environmental costs and risk preferences of producers. Journal of Animal Science. 97(1), 156–171. DOI: 10.1093/jas/sky400.

5.    Cheng, J., Newcom, D. W., Schutz, M. M., Cui, Q., Li, B., Zhang, H., & Schinckel, A. P. (2018). Evaluation of current United States swine selection indexes and indexes designed for Chinese pork production. The Professional Animal Scientist. 34(5), 474–487. DOI.org/10.15232/pas.2018-01731.

6.    Getya, A. A. (2010). Zastosuvannya BLUP-metodu pri organіzatsіi otsіnki selektsіinoi tsіnnostі sviney v Ukrainі. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 3(72), 52–54 [in Ukrainian].

7.    Svinarev, I. Yu., & Goncharov, A. Yu. (2011). Analiz vosproizvoditel'nykh kachestv chistoporodnykh svinomatok porody landras i gibridov F1 (iorkshir× landras) [Analysis of the reproductive qualities of purebred sows of the breed Landrace and hybrids F1 (Yorkshire × Landrace). Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Political Internet electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University, 70(06). Retrieved from : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vosproizvoditelnyh-kachestv-chistoporodnyh-svinomatok-porody-landras-i-gibridov-f1-yorkshir-landras [in Russian].

8.    Sheiko, I. P., Vasilyuk, O., loban, N., & Kvashevich, S. M. (2014). Selektsionno-geneticheskie sposoby i metody otsenki otkormochnykh i myasnykh kachestv svinei belorusskoi krupnoi beloi porody [Breeding and genetic methods and methods for evaluating the fattening and meat qualities of pigs of the Belarusian large white breed]. Zootekhnicheskaya nauka BelarusiZootechnical science of Belarus. Zhodino, 49, 200 [in Russian].

9.    Pelikh,V., Ushakova, S., & Pelikh, N. (2019). Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agricultural Science and Practice, 6(1), 67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067

10.  Mikhailov, N. V., Kostylev, E. V., Svinarev, I. Yu., & Tret'yakova, O. L. (2013). Primenenie prikladnogo programmnogo obespecheniya v selektsii zhivotnykh [Application software in animal breeding]. Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Political Internet electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University, 85(01), Retrieved from : https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-prikladnogo-programmnogo-obespecheniya-v-selektsii-zhivotnyh [in Russian].

 

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

Запрошуємо до участі в науково-практичній он-лайн конференції 26.11.20 р. (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Пропонуємо:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження:

(Прайс)


Наукова література